Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 27.01.21

Mødet afholdes via Google Meet https://meet.google.com/jhr-yknr-pzx

Deltagere: Mette Kryger Arentsen, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Peter Christian Wager, Maya Stridsland, Tina Andreasen, Nicolai Helmer Hansen, Joen Lesner, Simon Kristensen, Zizi Maja Junge, Helle Fæster, Nick Pedersen

Afbud:

Dagsorden:

1.

19.00 – 19.05

Mette K

Beslutning

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 3. december 2020

(Se bilag)

 

Der blev foretaget en mindre rettelse af formulering under punkt 2.

 

2.

19.05 – 19.25

Joen, Mette P. Marie-Louise, Tina, Zizi, Nick

Drøftelse og beslutning

Princip for elevernes brug af mobiltelefoner og digitale dannelse

(se bilag)

 

Udvalget har lavet et forslag til princip. Bestyrelsen skal drøfte og eventuelt godkende.

Princippet godkendes.

Skolen forpligtes via princippet at udarbejde regler for eleverne. Reglerne må gerne være forskellige fra afdeling til afdeling, men de skal leve op til princippets ordlyd og reglerne skal være synlige og let-tilgængelige for børn og forældre.

 

Princippet og skolens regler offentliggøres for børn og forældre i slutningen af skoleåret. Det er vigtigt med en god timing i dette, så elever og familier bliver forberedt på forandringerne.

3.

19.25 – 19.50

Mette K og Nick

Orientering og drøftelse

Corona-situationen

 

Skolen giver en kort redegørelse for corona-undervisningen. Bestyrelsen fortæller hvordan undervisningen opleves fra et forældreperspektiv. Formålet er at give skolen feed-back.

Det vil være en stor hjælp for drøftelsen, hvis de forældrevalgte forud for mødet kan danne sig et billede af, hvad den generelle oplevelse af online-undervisningen er i de klasser og børnefællesskaber, man har tilknytning til.

Zizi, Helle og Nick fremlægger, hvordan hver fase har organiseret arbejdet med google meet.

 

Der opfordres til, at der for indskolingen opereres med nogle fiks-punkter i løbet af dagene - da forældrene oplever, at børnene er meget overladte til sig selv.

 

Nogle indskolingsbørn har svært ved at få legeaftaler, da de fleste børn allerede har lavet faste aftaler om hvem de må lege med. Bestyrelsen opfordrer til at skolen går ind i dette og f.eks. deler eleverne op i gå-makker (fra samme by), som man kan mødes med i løbet af skoledagen.

 

Bestyrelsen spurgte ind til, hvad der gøres med de fag, hvor man har en oplevelse af at ens barn hænger. Skolen har ikke bekymring for elevernes faglige efterslæb. Alt tyder på, at det faglige kan indhentes, dog forventes der at blive lavet særlige ordninger for elevernes afgangsprøver i 9. klasse.

Alle eksperternes udmeldinger har fokus på elevernes trivsel under hjemsendelsen. Skolen arbejder med individuel kontakt til mange. Især børn og familier, hvor man i forvejen har en bekymring. Enkelte elever i de ældre klasser modtager undervisning fysisk på skolen. Der er herudover lavet mange individuelle aftaler omkring enkelt-børn.

 

Under forudsætning af at skolen ikke genåbnes inden, laver skolens ledelse en ”midtvejs-udmelding” i starten af kommende uge, hvor de forklarer skolens prioriteringer i forbindelse med hjemmeundervisningen.

 

 

4.

19.50 – 20.20

Mette K

Tema-drøftelse

Skole-hjem-samarbejdet

(Se bilag)

Skolen har et princip for skole-hjem-samarbejdet, der blev revideret og godkendt sidste år.

 

Som udgangspunkt er det derfor ikke meningen at princippet skal revideres. Vi skal drøfte hvad den nye skolebestyrelse har på hjerte omkring skole-hjem-samarbejdet og hvilke tiltage det eventuelt kalder på.

 

Udskydes til mødet d. 4. marts

5.

19.20 – 19.30

 

Meddelelser

 

6.

19.25 – 19.30

 

Eventuelt

Punkter til kommende møde torsdag d. 4. marts 19-22

  • Princip for undervisningens organisering (udkast ved NP)
  • Tema: Kommunikation
  • Tidsplan for udarbejdelse af nyt værdiregelsæt præsenteres, samt dato for årsmøde.
  • Tema: Skole-hjem-samarbejdet (udskudt)