Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 12.10.2023

 

Torsdag d. 12. oktober 2023 kl. 19.00-21.00 

 

Dagsorden:

Deltagere: Peter Christian Wager, Marie-Louise Talmark Kannerup, Tina Andreasen, Nicolai Helmer Hansen, Mette Palk Sejer Christensen, Katrine Kop Fogsgaard, Line Storgaard, Sanne Wittrup, Pia Laessøe, Helle Fæster, Tina Ravnsmed Hamborg, Nick Pedersen

 

Afbud:  Line Storgaard, Sanne Wittrup, Nicolai Helmer Hansen 

 

Dagsorden:

1.

19.00 – 19.05

Peter

Beslutning

Godkendelse af referat 

(Se bilag)

 

Referatet godkendes.

 

2.

19.05 – 19.15

Nick

beslutning

 

Orientering om medarbejdersituationen

 

Tina Ravnsmed Hamborg har opsagt sin stilling. Ulla Jul Madsen indtræder som ny SFO- og indskolingsleder frem til d. 1. august 2024

 

Tina Ravnsmed Hamborg indtræder som medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen, da ingen menige medarbejdere har meldt sig. Ledelsen forventer at Ulla Jul Madsen overtager denne post pr. 1. november. Valget er i overensstemmelse med skolestyrelsesvedtægten.

 

Nick orienterer om ovenstående.

 

3.

19.15 – 19.25

Nick

orientering

 

Kommunens budget 2024-27

 

Budgetforliget gennemføres som varslet før høringsperioden, dog med den undtagelse for skoleområdet, at puljen til dækning af langtidssygdom udfases med 50% i 2024 og 100% i 2025.

Hertil kommer rammebesparelsen på 0,35%, hvor 0,1% stammer fra budget 2024 og 0,25 % stammer fra budgetaftalen i 2023

 

Forventet gennemsnitlig betydning for Hadbjerg Skoles økonomi er kr. 250.000 i 2024 og kr. 400.000 i 2025, men gennemslagskraften er meget afhængig af omfanget af langtidssygdom blandt personalet.

 

Der er bekymring i skolelederkredsen for de økonomiske konsekvenser på skoleområdet, men isoleret set har Hadbjerg skole en sund økonomi.

 

Skolen har lokalt afsat kr 300.000 til ny legeplads i 2023. Processen når ikke at blive færdig i 2023 og pengene overføres derfor til 2024. Der søges fondsmidler til at supplere de 300.000 og processen er godt i gang.

 

Kommunale anlægsmidler budget 2024-27: Der skal bygges ny skole i Favrskov kommune. Skoleområder med kapacitetsudfordringer er blevet prioriteret. 

Hadbjerg er ikke tilgodeset ift. faglokaler. Overvejelse om at lave en happening og byde politikerne indenfor i vores faglokaler. Besøget skal times med den proces, der kommer i forbindelse med nyt lovforslag om mere praksisorienteret undervisning.

 

Der er fra forvaltningen en forventning om, at skolerne generelt har et overskud som kan fungere som buffer. Men overskuddet skal ikke være for stort.

 

4.

19.25 – 19.55

Helle

Orientering og drøftelse

 

Evaluering af temaugen

 

Temaugen er evalueret blandt lærere og pædagoger. Helle redegør for evalueringen. 

Bestyrelsen evaluerer efterfølgende ud fra deres oplevelse.

 

Stjerner:

God energi 

Dejligt at arbejde med kolleger, man ikke er vant til 

Dejligt at se hvad der sker når små og store er sammen

Meget foregik udenfor pga. vejret

Fællesskab for store og små

God fordeling af aktiviteter og madboder

 

Ønsker: 

Ønske om styregruppe med personale 

Ønske om kortere fredag for eleverne

Fælles afslutning, officiel åbning 

Mulighed for at personalet kan nå rundt og opleve 

Overvejelser over hvem indtjeningen går til

Det må gerne blive en tradition

Meld fællesarrangementet ud i god tid

Lærere og pædagoger mere inde over gruppesammensætning

 

Vi vil også gerne fremadrettet have en temauge, som kulminerer i en fælles afslutning.

 

Pause

 

19.55 – 20.05

Indlagt snack

5.

20.05 – 20.25

Nick

Drøftelse og evt forhåndsgodkendelse.

Princip: Klassesammenlægninger og klassedelinger (se bilag)

 

Der er lavet et udkast til princip på baggrund af drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde. 

 

Skolens MED-udvalg har ikke haft lejlighed til at drøfte princippet, da de først har møde d. 31. oktober. Princippet fremlægges til drøftelse og evt. forhåndsgodkendelse, under forudsætning af at skolens MED-udvalg ikke kommer med væsentlige ændringsønsker.

 

Holddeling på tværs af årgange indskrives

 

Under ”Skolens ansvar”: De to sidste punkter omformuleres, at punkt 1 er under opstart, punkt 2 er af mere langsigtet karakter.

 

6.

20.25 – 20.50

Nick

Drøftelse og udvalg

Flexstoppested i skoledistriktet

 

Skolebestyrelserne har mulighed for at give vægt til at ønske om et knudepunkt til et flexstoppested i skoledistriktet. 

 

Hvis bestyrelsen har interesse, kan der nedsættes et udvalg som kan pege på et knudepunkt. 

 

Link til info på hjemmesiden:  https://favrskov.dk/borger/trafik-og-veje/kollektiv-trafik/knudepunkter-til-flextrafik

 

 

Hvad er et knudepunkt?

Når bussen eller toget ikke slår til, kan du i stedet bestille en Flextur. Flextur er en fleksibel kollektiv trafikløsning, som kører dig fra A til B - lidt ligesom en taxi.

Et knudepunkt er et slags stoppested for Flexture, der gør din tur billigere. Starter eller slutter din Flextur ved et knudepunkt, er prisen 3 kr. pr. kilometer. Starter eller slutter din Flextur derimod ikke ved et knudepunkt, er prisen 7 kr. pr. kilometer.

For at gøre det mere attraktivt at benytte Flextur, udvider Favrskov Kommune i starten af 2024 antallet af knudepunkter fra 4 til 20.

 

Hvor mangler du et knudepunkt?

Frem til 1. november 2023 kan alle komme med forslag til, hvor de nye knudepunkter skal placeres.

Du kan enten sætte en nål i kortet på kommunens hjemmeside (følg linket Knudepunkter til flextrafik), eller du kan sende en mail til cbra@favrskov.dk.

Efter 1. november 2023 gennemgår Favrskov Kommune de indsendte forslag og sammenholder dem med data for, hvor der statistisk set er størst behov for knudepunkter. Herefter udpeger Favrskov Kommune de 16 nye knudepunkters endelige placeringer.

 

De nye knudepunkter forventes at træde i kraft i starten af 2024.

 

Forslag: Hadbjerg – Hadsten

Marie-Louise kontakter Henrik fra Landsbyrådet om at indsende ønske på vegne af Hadbjerg skoles bestyrelse.

 

Drøftelse af trafiksikkerhedsprojekter i Hadbjerg. Mette sender info videre til Nick. 

 

7.

20.50– 21.00

 

Øvrige meddelelser og eventuelt

Årshjulet er tilrettet. Det er ikke muligt at tage temadrøftelsen om trivsel i sammenhæng med de nye elevtrivselsmålinger, da resultaterne først foreligger i maj.

 

Punkter til næste møde:

Tirsdag d. 7. november: Dialogmøde med BS-udvalget i Hammel

 

Hele skolebestyrelsen er inviteret.

Nick sender reminder ud med tilmelding – deadline 1.nov. 

 

Torsdag d. 14. december: 

  • Forældretilfredshedsundersøgelse – resultater 2023

  • Opsamling på dialogmødet

  • Tema: Inklusion og mellemformer på Hadbjerg Skole: Pusterummet, udeskolen, holddelinger, AKT/trivsel og faglig støtte. 

  • Temadrøftelsens formål er at kunne lave et princip for inkluderende fællesskaber.

  • Overvejelse om at dreje temadrøftelsen over på fravær; hvordan kan vi hjælpe skolen med at nedbringe fravær?

  • Ekstraordinær frihed – kan bestyrelsen hjælpe med kommunikationen omkring det? 

  • Julefrokost. Nick finder et sted hvor vi kan holde møde før middagen.