Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 06.12.2022

Referat af skolebestyrelsesmøde

 

Tirsdag d. 6. december 2022 kl. 18.00-19.30

Deltagere: Peter Christian Wager, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Tina Andreasen, Nicolai Helmer Hansen, Katrine Kop Fogsgaard, Line Storgaard, Sanne Wittrup, Pia Laessøe, Claus Aasted, Helle Fæster, Tina Ravnsmed Hamborg, Nick Pedersen

Afbud: Claus Aasted, Sanne Wittrup

Dagsorden:

1.

18.00 – 18.05

Peter

Beslutning

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13. oktober 2022

(Se bilag)

 

Godkendt

2.

18.05 – 18.15

Ledelsen

Orientering

 

Tilbagemelding på mobilpolitik og elevers brug af telefoner.

 

Skolebestyrelsen bad på sidste møde om en status fra personalet.

 

Mange fortæller, at det fungerer. Ikke et problem op til 5.kl. og vurdering af, at det med tiden ikke bliver et problem. Det kan være svært lige inden ringetid samt ved overgang til valgfag. Det kræver tilvænning.

 

Overordnet konklusion: Udfordrer ved skoledagens begyndelse indtil læreren kommer ind i klassen samt ved skoledagens afslutning. Intet problem i SFO.

 

Vi genoptager drøftelsen på et kommende SB-møde; særligt med fokus på tiden 7.30-7.50. Obs på at personalet synes opgaven er svær.

 

3.

18.15 – 18.25

Tina og Nick

Orientering

 

Orientering om skoleindskrivning 2023-24

 

Vi forventer at kunne orientere om forventet elevtal til førskole-opstart fra marts 2022.

 

Der er indskrevet 22 elever til førskole-opstart.

Det er et forventet elevtalsdyk, og der er opmærksomhed på medarbejdernes opgaveportefølje og tryghed i ansættelsen i forbindelse hermed. På sigt betyder det færre medarbejdere, som betyder at fagfordelingen og det faglige samarbejde imellem lærerne ændrer vilkår.

 

4.

18.25 – 19.05

Alle

Drøftelse

Temadrøftelse om undervisningsformer ude af klasselokalet. Hvad lærte vi af corona?

 

Efter en kort motivation fra Katrine, drøfter vi emnet.

 

Generelt: Forskning viser mindre læring og dårligere trivsel under corona.

Der skete læring, da eleverne kom tilbage i små hold og ude. Stejl læringskurve ift. at bruge det virtuelle, profit af mindre grupper samt mere undervisning udenfor klasselokalet.

Andre rammer stimulerer fantasi, øget interesse i natur og miljø, fordrer at lære via flere kanaler.

Udfordringer: Det kræver ekstra af skole og personale, især i starten. Gevinst på sigt for lærere og børn.

 

  • Kan vi favne endnu bredere som skole ved at bruge de gode erfaringer?
  • Er der gode ideer, vi skal huske at fastholde?
  •  

Processen behøver ikke være stor og forkromet. Det kunne fx være på fasemøder:

  • Proces med medarbejderne i fase 1: Hvad var godt under corona, hvad forhindrer mig i at gøre det i dag?
  • Proces med medarbejderne i fase 2: I mindre grad, fx udfylde spørgeskema
  • Eleverne?

 

Skolen drøfter mulighederne med personalet efter ovenstående ramme, og emnet tages op i skolebestyrelsen igen i foråret 2023.

 

5.

19.05 – 19.15

Nick

Drøftelse og beslutning

Princip for fagfordeling

 

Princip for fagfordeling skal revideres. Ledelsen indstiller at vi fortsætter med princippet uændret, dog er ”indskoling, mellemtrin og udskoling” rettet til ”fase 1” og fase 2”

 

Princip godkendt med tilføjelse af ”pædagoger” sidestillet med ”lærere” – revideret 2022.

 

6.

19.15 – 19.25

Orientering

Orienteringspunkter

  • Ledelse
  • Medarbejdere
  • Bestyrelse

7.

19.25 – 19.30

Orientering

Øvrige meddelelser og eventuelt

 

Obs: Meld klippe-klistredag ud i god tid – bedsteforældre er på arbejdsmarkedet, og de vil så gerne med.