MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole

Trivselsplan

Skolen arbejder til stadighed på at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Skolen arbejder til stadighed på, at hvert enkelt barn føler sig betydningsfuld i fællesskabet.

Skolen arbejder for at undervisningen knyttes til elevens egne oplevelser, erfaringer og begreber for at sikre engagement, selvtillid og livsglæde, samt støtte den enkelte elevs udvikling i samspil med andre.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og forståelse for andres.

Skolens skal medvirke til at udvikle elevernes forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.

Dette skal ske i trygge omgivelser og med respekt for hver enkelt på skolen.

På skolen arbejder vi i klasserne bl.a. med:

- ordensregler for klassen

- legeaftaler – focus på aktiviteter i pausen

- klassesamtaler (klassens tid) focus på adfærd

- elevsamtaler

- konfliktløsning – focus på, hvordan man sammen løse problemer

 

Skolen arbejder til stadighed hen imod at blive en mobbefri skole.

 

Syn på konflikter: der findes både gode og dårlige konflikter – en god konflikt er kendetegnet ved ligeværdig uenighed – en dårlig konflikt er kendetegnet ved uligeværdig uenighed.

Definition på mobning: mobning handler grundlæggende om, at føle sig udenfor fællesskabet. En elev bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange bliver udsat for trusler, hån, krænkende bemærkninger eller vold fra en bestemt person eller gruppe.

Forebyggende handleplan:

- Problemer tages op, når de opstår

- Vi gør klassens tid synlig minimum en gang om måneden – her omtales kun de, der er til stede.

- Vi arbejder hvert år med klassens spille/ordens regler og kommunikationsformer.

- Børn og voksne aftaler i klassen, hvordan man reagerer, hvis der mobbes.

- De voksne fører tilsyn i frikvartererne og griber ind, når der sker ting, der ikke bør ske.

- De voksne arbejder på, at der er aktivitets- og lege muligheder for børnene inde og ude.

- Barnets trivsel er altid et punkt ved skole-hjem samtaler og elevplaner.

- Klassens trivsel er et fast punkt på et af årets forældremøder.

- Hvert tredje år gennemføres DCUM`s termometerundersøgelse af undervisningsmiljøet på skolen fra 3. klassetrin.

- Skolen har et AKT korps til rådighed og samarbejder med relevante ressourcepersoner ved behov (se bilag 1)

- Skolen sikrer at vores trivselsplan er kendt af alle og løbende revideres (se bilag 2)

 

Handlestrategi ved mistanke om mobning:

- Den voksne tager straks episoden op med den mobbede og dernæst mobberen og får afdækket situationen.

- Den voksne bringer de involverede parter sammen og orienterer desuden klasselærer/klasseteam/pædagoggruppe, så problemet får øget opmærksomhed fra lærer/pædagog.

- Ved gentagende episoder tager klasselæreren/pædagogenen samtale med klassen, evt. efter samråd med forældrene. Klasselæreren/pædagogen orienterer og drøfter problemet med ledelsen.

 

Handlestrategi ved erkendt mobning:

- Klasselæreren/kontaktpædagogen tager straks episoden med den mobbede og dernæst mobberen.

- Klasselæreren/kontaktpædagogen konfronterer de involverede og giver en kortfattet skriftlig orientering til klassens lærere og ledelse. Orienteringen er fortrolig.

- Klasselæreren/kontaktpædagogen tager kontakt til de involverede forældre, ledelsen orienteres og kan evt. inddrages.

- Skolens AKT lærer (adfærd-kontakt-trivsel) kan inddrages i arbejdet med den mobbede, mobberen og klassen.

- Klasselæreren/kontaktpædagogen afgør sammen med skolens ledelse om problemet kræver, at alle forældre indkaldes til forældremøde og tager beslutningsreferat fra mødet. På mødet er det vigtigt, at man omtaler børnene med navns nævnelse.

 

Hvad kan andre elever i klassen gøre:

- Hvis du oplever, at en elev på skolen bliver mobbet, er det vigtigt, at du ikke lader som ingenting, men i stedet gør noget for at standse mobningen.

- Fortæl det til en voksen.

- Tal med de andre i klassen, der ikke er indblandet i mobningen. Lav aftaler om at støtte hinanden i at stoppe mobningen.

- Sig fra overfor mobberne og lad dig ikke styre af gruppepres.

Hvad kan forældre til et mobbet barn gøre:

- Hvis du som ser tegn på, at dit barn bliver mobbet, er det vigtigt, at du lytter til dit barn og giver det din fulde opmærksomhed

- Tal pænt om kammerater, forældre, lærere og pædagoger

- Reagér hurtigt, når du hører om mobning

- Kontakt mobbernes forældre og fortæl om problemet, som dit barn oplever det

- Kontakt lærer eller pædagog på skolen. Vi vil herefter hjælpe barnet ud af mobbesituationen, så det er muligt at komme videre

- Vis dit barn, at du bakker op om skolens arbejde med problemerne.

 

Hvad kan forældre til et barn, der mobber, gøre:

- Hvis dit barn mobber, er det vigtigt, at du hjælper barnet med at føle ansvar.

- Fokusér på mobningen, ikke på barnet. Det er ikke barnet, der er problemet, men mobningen.

- Spørg ind, hvis du kan mærke, at dit barn ”bærer” på noget

- Hvis der er flere om mobningen, bør du informere de andre mobberes forældre

- Tag kontakt til den mobbedes forældre og drøft sammen problemet

- Tag kontakt til lærer eller pædagog på skolen. Vi vil hjælpe barnet ud af mobbesituationen, så det er muligt at komme videre

- Vis dit barn, at du bakker op om skolens arbejde med problemerne

 

Udarbejdet 2009

Godkendt af skolebestyrelsen december 2009

Bilag 1:

Ressourcepersoner, som elever, ansatte og forældre kan inddrage vedrørende børnenes trivsel:

- AKT- korpset på Hadbjerg skole består af:

Mette Kjær, pædagog SFO   Mail: mett227r@favrskoler.dk

Lisa Kristensen, lærer           Mail: lisa1541@favrskoler.dk

Anne Rask, lærer                   Mail: uvnqwwm5@favrskoler.dk

PPR skolepsykolog Flemming Pohl tlf. 89643208  Mail: flpo@favrskov.dk

- Sundhedsplejerske Anne-Marie Keller Lauritzen, Tlf: 22791658  Mail: amkl@favrskov.dk

- Klasseteam, klasselærere, pædagoger, skoleledelse

 

Bilag 2: Elevernes trivselsplan skal være kendt af alle, det betyder:

- Den er tilgængelig for alle på skolens hjemmeside

- Ved godkendelse udsendes den til alle forældre via forældreintra

- Trivselsplan udgives i vores lokalblad HØST

- Trivselsplanen er et fast punkt i forbindelse med skolebestyrelsens deltagelse i forældremøder på alle klassetrin en gang om året

- Trivselsplanen tages løbende op i skolebestyrelsen i forbindelse med relevante diskussioner eller revision af skolens politikker.