Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 28.08.19 -1

Onsdag d. 28. august 2019 kl. 19.00 – 21.00

Afholdes i personalerummet på Hadbjerg Skole

Deltagere: Mette Kryger Arentsen, Jørgen Halgaard, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Peter Christian Wager, Ditte Aagaard Vuholm, Mikael Kai Henriksen, Simon Kristensen, Britt Lundkvist Ovesen, Zizi Maja Junge, Nick Pedersen, Nicklas Sauer, Jens Overgaard Smalbro

 

Afbud: Anja Dissing Henckel,

 

 

Dagsorden:

1.

19.00 – 19.05

Mette K.

Godkendelse af referat

Referat fra skolebestyrelsens møde d. 6. juni 2019 er medsendt som bilag.

 

Referatet skal tilrettes så det fremgår at 0. klasse får besøg af bestyrelsen

 

2.

19.05 – 19.10

Jens, Nicklas og Nick

Orientering

Velkommen til Nicklas 8B (næsteformand) og Jens 7A (formand) fra elevrådet samt nyt fra elevrådet.

Det er aftalt at elevrådsrepræsentanterne deltager på 4 bestyrelsesmøder i 2019-20

 • 28/8
 • 22/10
 • 30/1
 • 1/4

De punkter der skønnes mest relevante for elevrådet lægges først i bestyrelsesmødets dagsorden. Orienteringspunkt fra elevrådet lægges først i dagsorden.

 

Fremover er første punkt på dagsorden elevrådets.

Elevrådet har holdt deres første møde hvor de har konstitueret sig. Elevrådet har drøftet ønsker til automaten og rengøring af toiletter.

 

 

 

 

3.

19.10 – 19.55

Mette K. og Nick

Beslutning

2-årshjul for skolebestyrelsens arbejde

 

I forlængelse af kurset med Skole og forældre blev vi enige om at udarbejde en 2-årsplan for skolebestyrelsens arbejde.

 

Forud for mødet bedes I hver især overveje, hvad der er vigtigt at få med i årshjulet. Hvilke emner, indsatser og principper er det vigtigt at vi arbejder med?

 

For at skabe overblik, er der vedhæftet et dokument, der indeholder:

 • Bestyrelsens møderække 2019-2020
 • Oversigt over eksisterende principper på Hadbjerg Skole
 • Oversigt over lovpligtige principper og arbejdsområder (fra Skole og forældre)

 

Nick henviser til slide fra vores kursusaften med Børn og Skole, hvor det fremgår hvordan en skolebestyrelse bedst får indflydelse på skolens udvikling.

Skolebestyrelsen nedsatter et udvalg, der skal revidere de eksisterende principper og klarlægge hvilke lovpligtige principper skolen mangler. Udvalget består af Simon, Nick, Jørgen.

Udvalget fremlægger deres resultater på næste møde.

 

3.

19.55 – 20.05

Nick

Orientering

Orientering om skolens indsats omkring skole-hjem-samarbejdet.

Skolens pædagogiske personale har på et internat sat fokus på skole-hjem-samarbejdet. Formålet er at skabe tillid og forståelse til skolens arbejde ved at forbedre møder og kommunikation mellem skole og hjem.

 

Sidste år var det muligt at søge kompetenceudviklingsmidler som byrådet havde afsat til inkluderende læringsmiljøer i forhold til kompetenceudvikling, så vi når alle børn bedst muligt.

 

Det har været vendt i forskellige fora – og det der kan fylde meget er skolehjemsamarbejdet og den betydning det har for inkluderende læringsmiljøer. Der kan være forskellige perspektiver alt efter om det er skole eller forældreperspektiv.

 

Vi var afsted i 1½ dag – og fik indledningsvist et oplæg fra Sara Alfort – der har arbejdet en del med begrebet ”Forældredeterminisme”.

 

Hvad kan vi så konkret gøre for at skabe et mere tillidsfuldt samarbejde med forældre generelt. Det er der kommet mange forskellige perspektiver på fra de forskellige teams, der har forpligtet sig på forskellige ting. Der vil blive fulgt via TUS.

 

Elevrådet vil gerne, at det bliver ekspliciteret, hvorfor vi som voksne gør som vi gør. Nicklas fortæller også om, hvordan det kan være givtig at skolen kommer hjem til forældresamtaler.  

 

Når der skal tales om princip for mobiltelefoner skal elevrådet inddrages.

 

 

4.

20.05 – 20.15

Udvalg

Orientering og evt. beslutning

Samspillet mellem bestyrelsen og klasseforældrerådene

 

Udvalg bestående af Mette K, Peter, Simon, Ditte og Marie-Louise kommer med et oplæg til samarbejdet mellem klasseforældreråd og bestyrelse, samt bestyrelsens rolle ved forældremøder.

 

Se bilag. Mette K. Sender det. Udvalget arbejder på lidt blødere formuleringer.

 

Skolen forholder sig til bestyrelsens ønske om legegrupper og aktivitetsgrupper og vender tilbage med feed-back til bestyrelsen.

 

 

 

 

5.

20.15 – 20.30

Udvalg

Orientering og evt. beslutning

Årsberetning 2019

 

Afholdes onsdag d. 11. september. Mette K, Simon, Ditte, Marie-Louise fremlægger foreløbig plan for mødet.

 

Årsberetningen afholdes ikke d. 11. september, da vi ønsker at invitere Sara Alfort. Hun kan ikke denne dato.

 

Nick kontakter Sara Alfort for at få en dato, hvor hun har mulighed for at komme. Af hensyn til SFO-personalets muligheder for at lave pølsevogn og pasning af børnene mens forældrene er til foredrag skal årsmødet ligge en onsdag.

 

 

5.

20.30 – 20.45

Nick og Zizi

Drøftelse og beslutning

Høringssvar om kommunale fritidstilbud

 

Børne- og Skoleudvalget har 15. august 2019 besluttet at sende vedlagte udkast til ”Mål- og Indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud 2019-22” i høring. Vedlagt er desuden den politiske sagsfremstilling.

 

Mål- og indholdsbeskrivelsen udgør den overordnede ramme for det pædagogiske arbejde i Favrskov Kommunes fritidstilbud fra førskolegrupper til og med 6. klasse. Beskrivelsen er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens Børne- og Ungepolitik og kravene i ”Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger”. Mål- og indholdsbeskrivelsen revideres fremover hvert fjerde år i sammenhæng med Børne- og Ungepolitikken.

 

Baggrund

Byrådet besluttede 20. marts 2018, at Favrskov Kommunes ”Mål- og indholdsbeskrivelsen for kommunale fritidstilbud” skulle revideres i forlængelse af vedtagelsen af en ny Børne- og Ungepolitik. ”Børne- og Ungepolitik 2019-22. Børn og unge der tør” blev vedtaget af Byrådet 25. juni 2019.

 

OBS: Punktet er relevant i lyset af bestyrelsens ønske om en orientering fra skolen på mulighederne for at opkvalificere klubtilbuddet i Hadbjerg

 

Skolens økonomiske tildeling til klubområdet blev fremlagt. Ressourcetildelingen er begrænset. Vi skal op på en stabil tilmelding af flere end 20 børn i snit på årsbasis, før kommunen tildeler skolen et grundtilskud og dermed giver os økonomisk mulighed for at målrette tilbuddet endnu mere til målgruppen.

 

Skolen har lige nu et mindre mer-forbrug på klubområdet end vores faktiske økonomiske tildeling. De tilbud SFO laver til klubbørnene blev fremlagt for bestyrelsen.

 

På kommende bestyrelsesmøde er det afklaret hvorledes

Hadbjergs mulighed bliver for at koble sig på klub-børns-tilbuddene i Hadsten.

 

Mht. høringssvaret, så tilslutter bestyrelsen sig ”Mål- og Indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud 2019-22” og kvitterer samtidig BSU for at udstikke en mål- og indholdsbeskrivelse der giver os et lokalt råderum.

 

 

 

7.

20.45 – 20.00

 

Meddelelser fra:

 1. Lærerne: er kommet godt i gang.

 

 1. SFO: er kommet godt i gang.

 

 1. Formanden:

 

 1. Ledelsen:

 

 1. Forældre:

 

 1. Høst:

 

 1. Skolebestyrelsen:

 

 

8.

20.00

Eventuelt

Reviderer i møde