Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 14.03.2023

Referat af skolebestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 19.00-21.00

Deltagere: Peter Christian Wager, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Tina Andreasen, Nicolai Helmer Hansen, Katrine Kop Fogsgaard, Line Storgaard, Sanne Wittrup, Ditte Vuholm, Pia Laessøe, Claus Aasted, Helle Fæster, Tina Ravnsmed Hamborg, Nick Pedersen

Afbud: Tina Hamborg, Sanne, Line, Claus

Dagsorden:

1.

19.00 – 19.05

Peter

Beslutning

Godkendelse af referat

(Se bilag)

 

Godkendt

2.

19.05 – 19.20

Helle

Drøftelse

 

Princip for lejrskoler og skolerejser

 

Skolens personale og ledelse foreslår, at vi fra skoleåret 2023-24 tilretter vores princip for skolerejser, så vi fremadrettet gør følgende:

 

3. klasse: Lejrskole i nærområdet med 1 overnatning. 

 

5. klasse: Lejrskole med DSB frirejser 2 overnatninger.

 

9. klasse: Skolerejse 4 overnatninger. Mulighed for udland.

 

For lejrskolerne er forældrebetalingen kr. 75 pr dag

For skolerejsen er forældrebetalingen kr. 350 pr dag

 

Skolebestyrelsen skal forholde sig til oplægget. På bestyrelsesmødet d. 13/4 tilrettes princippet endeligt.

 

Forslaget godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at der laves en vejledning til forældre vedr. opsparing og at det indskrives i princippet.

 

Princippet færdigskrives af ledelsen til næste bestyrelsesmøde, hvor det fremlægges til endelig godkendelse

3.

19.20 – 19.45

Nick

Drøftelse og evt. beslutning

 

Skoleårets planlægning 2023-24

 

Timefordelingsplan:

(se bilag)

 

I skoleåret 2023-24 er der (i lighed med 2022-23) mulighed for at omlægge understøttende undervisning (UUV) til 2-voksentimer. Det betyder kortere skoledage for eleverne og flere timer med mulighed for støtte og holddeling.

 

Samtidig er det vejledende timetal blevet ændret for idræt i udskolingen og madkundskab i 5. – 7. klasse.

 

På mødet gennemgår vi vedhæftede bilag og skolens forslag til timefordelingsplan for 2023-24. I bilaget er alle afvigelser fra det vejledende timetal markeret med gult.

Antallet af omlagte UUV-timer til 2-voksentimer fremgår af nederste linje i bilaget for både indeværende år og for kommende skoleår (forslag)

 

Forslaget vil medføre lidt kortere skoledag i 0. – 3. klasse samt 7. klasse i forhold til indeværende år.

 

Mellemformer 2023-24

 

Skolen har 2 mellemformer: Pusterum og Udeskole.

Til skoleåret 2023-24 undersøger vi muligheden for at understøtte børn med vanskeligheder indenfor autismeområdet bedre ved at tilbyde en mellemform for denne elevgruppe.

 

Forslaget til timefordelingsplan, kortere skoledag og omlægning af UUV blev forhåndsgodkendt af bestyrelsen. Skoleledelsen fremlægger den til endelig godkendelse d. 13. april

 

Skolens brug af ressourcer til mellemformer og øvrig støtte ønskes bragt op i bestyrelsen. Det sættes på dagsordenen til mødet d. 13. april.

 

 

4.

19.45 – 19.55

Nick

Orientering

Skoleårets regnskab 2022

 

(se bilag)

 

Resultatet for skoleåret 2022 gennemgås kort.

Resultatet viser et akkumuleret overskud på kr 1,7 mill

 

Overskuddet skyldes dels, at det overførte overskud fra 2021 tæller med (ca 1,1 mill) og dels at skolen har sparret penge på vacant lederstilling samt klasser med +28 elever.

Regnskabet blev godkendt

 

5.

19.55 – 20.10

Nick

Drøftelse og beslutning

Budget 2023

 

Skolens budgetprioriteringer 2023: Der afsættes kr. 300.000 til legeplads. Faldende elevtal forventes sammen med puljen til legeplads og øget indstilling til specialklasser at reducere det akkumulerede overskud til kr. 0,8 – 1 mill

 

Budgettet er behæftet med en stor usikkerhed, da elevtalsreguleringen pr. 5/9 2023 regulerer budgettet betydeligt, hvis en klasse vipper over eller under 28 elever. Hadbjerg Skole har 3 årgang med elevtal omkring de 28 elever.

 

Budgettet blev godkendt

6.

20.10 – 20.35

Peter

Drøftelse

Planlægning af årsmødet d. 25. maj

 

Hvordan ønsker vi at afholde årsmødet?

Oplægsholder?

Dialogmøde med forældre?

 

”Pølsevogn”

 

Vi afsøger muligheden for at få et foredrag om børn, unge og skærmbrug.  (Jonas – Center for digital læring)

7.

20.35 – 20.45

 

Drøftelse og beslutning

Aktiv til/fra skole

 

Fase 1 har evalueret Aktiv til/fra skole og foreslår følgende:

 

 • At kampagnen omdøbes til ”Aktiv i maj” eller ”Aktiv før/efter skole”
 • At kriterierne ændres, så eleverne får point for 20 minutters daglig aktivitet, da det er svært for mange børn at være aktiv i forbindelse med til/fra skole.
 • At kampagnen kører fra 1. maj til 26. maj.
 • 9. klasserne kan ikke deltage i år, da sidste skoledag allerede ligger d. 17. maj

 

Vi ændrer kampagnen som foreslået ovenfor.

Skolen står for at producere plakater m.m.

Mette Palk sender plakatdesignet til Nick

 

8.

  1. – 21.00

 

Øvrige meddelelser og eventuelt

 • Formand og næstformand deltager sammen med skoleleder i dialogmøde med BK og KF udvalg d. 11. april
 • Næste SB møde d. 13/4:
  • OBS forlænget møde 19-22
  • Tema Kommunikation v. Mari Louise
  • Årsmøde – fortsat planlægning
  • Princip lejrskoler og skolerejser
  • Drøftelse af støtte i almenklasser.
  • Ansøgning om budget til billedkunstlokale og Håndværk/Design.
  • Princip for SFO