Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 01.04.20

Onsdag d. 1. april 2020 kl. 19.00 – 21:00

OBS: Mødet holdes online via linket det udsendte link.

Deltagere: Mette Kryger Arentsen, Jørgen Halgaard, Anja Dissing Henckel, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Peter Christian Wager, Ditte Aagaard Vuholm, Joen Lesner, Simon Kristensen, Britt Lundkvist Ovesen, Zizi Maja Junge, Nick Pedersen

 

Ikke tilstede:

 

Afbud: Ditte Aagaard Vuholm

 

Dagsorden:

1.

19.00 – 19.10

Nick

Introduktion til afvikling af mødet

Kort teknisk introduktion til Google Meet, samt aftaler om talerække og brug af mikrofon og video

Nick præsenterer funktionerne i google meet.

 

2.

19.10 – 19.15

Nick

 

Godkendelse af referat

Referat fra skolebestyrelsens møde d. 27. februar er medsendt som bilag.

3.

19.15 – 19.45 Nick

Orientering og drøftelse

Status på corona-situationen Hadbjerg Skole

 

 1. Orientering fra ledelse og medarbejdere om
 • Hjemme-skole
 • Nødpasning
 • Personalesituation
 • Elever og forældre

Meget brat opstart og stejl læringskurve for personalet i tilrettelæggelse af hjemmeskole. Fase 1: Lærerne skulle lave en ugeplan, der skulle være så let tilgængelig for forældre og børn. Et realistisk mål for indskolingselever var 2-3 timer, hvor eleverne kunne arbejde. Det var i første omgang bare en lektieplan, der blev lagt ud. Eleverne skulle kunne være mest mulig selvkørende i de lektier de fik.

Fase 2 indeholder et feedback loop, hvor eleverne også får instruktion og hjælp. De begynder at kunne møde lærerne og hinanden ansigt til ansigt eksempelvis gennem google meet. Her er vi nu.

 

Der tages i forskellig grad også telefonisk kontakt.

Vi skal desuden registrere om børnene er aktive i hjemmeskolen.

Vi påbegynder snart fase 3, hvor vi internt på skolen bliver nød til at sætte de lidt længere briller på, og planlægge næste skoleår uden at afholde fysiske møder internt. Kræver nye rutiner for fx fagfordelingsproces.

 

Vi holder en del personalemøder og MED møder på meet.

 

Lige så svær og frustrerende opgave det har været for lærerne – lige så konstruktivt er de gået til opgaven.

Der er en hel fantastisk ånd personalet imellem med en oplevelse af at løfte i flok.

 

I forhold til nødpasning har vi været nede på 1 barn – men i denne uge er der et gennemsnit på 5-6 børn.

 

Der må max. Være 5 børn i et lokale. Børn i nødpasning modtager deres nødundervisning imens de er i nødpasning. Det foregår efter samme materialer/meets som de klassekammerater der er hjemme.

 

Bemandingen i nødpasning skal bestå af både lærere og pædagog. Kommunal retningslinje.

 

Der er blevet sat skilte op ved legepladsen, hvor der gøres opmærksom på, at der i det område også skal holdes afstand m.m. Det er ikke længere et problem i nødpasningen, at børnene ikke kan komme ud, fordi de hjemsendte børn bruger legepladsen.

 

Personalesituationen

Konstruktiv tilgang til hele situationen. Tager de nye undervisningsvilkår til sig. Udvikler nye metoder og videndeler. Super. Enkelte personaler underviser kun i praktisk/musiske fag, De har skulle finde ud af, hvad deres opgave har været. I fjernundervisningen skal der lægges vægt på de boglige fag og ikke de praktiske fag.

 

For nogles vedkommende er der en sammenblanding af at være på arbejde og være hjemme – tingene kan godt flyde en lille smule sammen. Vi oplever ikke andet end at personale går til det med ret stor iver og ret stor ånd, og det er bare at tage hatten af for det.

 

Vi holder fasemøder en gang om ugen. Teamene mødes derudover på google meet med meget jævne mellemrum. Folk oplever at det kommer til at fungerer.

 

Lærerne har en oplevelse af, at der er ved at indfinde sig en hverdag. Fra alle tre faser lyder det, at der er fint med gå-på-mod. Nogle er meget presset af hjemmesituation og arbejdssituation og andre ser en masse muligheder i det.

 

Der er en god indstilling i forhold til at hjælpe hinanden.

 

. Vi kører som planlagt i forhold til afgangsprøver.

 

Simon fortæller, hvordan der eksperimenteres mere og mere i udskolingen, så kvaliteten højnes. Det er svært at have fornemmelse for, hvor eleverne er – når man går væk fra træningsopgaverne. Medarbejderne giver udtryk for at situationen er håndteret godt fra ledelsen.

 

Hadbjerg Skole lever op til den nye tre-parts aftale. Alle personaler skal frem til d. 15 april afspadsere og afholdes ferie i det omfang det er muligt. Selvom det har været en svær opgave, så er skolen landet på en rigtig fin måde. Vi har fundet en fleksibel model, så eleverne kun i begrænset omfang kommer til at mærke at personalet afspadserer/holder ferie.

 

Elever og familier:

 

Det er meget forskelligt fra familie til familie hvor udfordrende nedlukningen er. Nogle har meget svært ved at få den nye dagligdag til at hænge sammen pga fortsat fuldtidsarbejde eller bekymring for helbred, økonomi ect. Andre familier har stort overskud.

 

På fasemøderne laves der runder omkring alle klasser i forhold til børn hvor der kunne være en bekymring. Der er et ret stort fokus på, at det er forskelligt, hvad familierne hver især kan.

 

Vores samarbejde rækker også i denne periode udenfor skolerne. Vi har også stadig et tæt samarbejde med socialrådgivere og familiebehandlere.

 

Der er konkret nogle børn, der bliver ringet til hver dag.

 

Børnene har stor glæde af google meets og kontakten til hinanden og deres lærere.

 

 

 1. Forældrerepræsentanternes oplevelse af situationen. Vi tager en runde.
 • Hvad fungerer godt.
 • Hvad efterspørges.
 • Forbered gerne konkrete eksempler på noget der fungerer/efterspørges op til mødet.

 

 

Jørgen: Det fungerer godt. Der hvor frustrationen egentlig er størst er, at man er lære og forældre i et.

De praktiske udfordringer med onlineportalerne, der er overbelastede er frustrerende. God information fra læreteamet. Stor ros fra Jørgen til lærerne.

 

Mette Palk: Herfra er der også ros over første fase. Med at materialer blev leveret ret hurtigt med det nye setup. Man er glade for ugeplanerne. Især på mellemtrinet, hvor der er styr på, hvornår det skal være møder. Børnene er bedre til det end mange forældre.

 

I indskolingen er der også ugeplaner – og har også fået en slags tjekskema. Hun bliver så glad, når hun kan farve et felt af.

Flot tacklet. Keep up the good work.

 

Marie-Louise. Bifalder, at det fungerer godt nu. I starten var det presset. Hjemsendelsen af de fremmødte børn torsdag (første dag efter nedlukningen) var ikke så elegant tacklet.

Det kan være svært at navigere i Aula fordi beskederne kun sendes direkte til børnenes inbox i Aula. I særdeleshed på mellemtrinet har det været svært at navigere i, hvornår ved børnene det selv, og hvornår skal de voksne minde børnene om det. Det var svært i opstarten. Nu er det blevet en god rutine hvor børnene selv har styr på det.

 

I morgen er der sat et møde op for at synge fødselsdagssang for en af børnene fra 2. klasse. Fin gestus.

 

Peter – det kører fint og uproblematisk med undervisningen hjemme. Der var en opringning fra en lærere, hvor der også lige blev hørt indtil, hvordan det gik – og det var rigtig dejligt.

 

Der er nogle børn, der har svært ved at arbejde uden at forældrene sidder ved siden af.

 

Anja – dejligt så hurtigt det gik med at få materiale. Den første uge var det svært at følge med i alle aula opslagene.Det giver dårlig samvittighed

 

Mette kommer med forslag om skema til de mindre klasser i stil med 4. årgangs. Google meet og lektiecafé med mere er godt. Børnene savner helt tydeligt deres normale fællesskab. Rikke er i 0. klasse eminent til at sende personlige videoer til børnene.

 

 

 

4.

19.45 – 19.55 Nick

Beslutning

Timefordelingsplan og skoleårets planlægning

 

Skolebestyrelsen skal hvert år godkende skolens timefordelingsplan og skemastruktur, herunder den kortere skoledag, der opnås ved at omlægge understøttende undervisning til 2-lærertimer. Bilag med forklaring eftersendes mandag eller tirsdag.

 

Fra 2020-21 justeres de vejledende timetal fra UVM således:

 • 1 lek. ekstra tysk i 5. klasse
 • 1 lek. ekstra billedkunst i 6. klasse
 • 1 lek. ekstra historie i 9. klasse
 • 1 lek. Idræt fragår på 4. – 6. årgang

  

Hadbjerg bibevarer ekstra idrætlektioner på 4. årgang  til trods for UVMs anbefalede timetal. Dette sker for at bibeholde svømmeundervisningen på samme niveau.

 

De øvrige ekstra lektioner fremkommer ved at konvertere UUV til fag. Hadbjerg Skole ligger således i 2020-21 fortsat på eller over det vejledende timetal i alle fag.

 

Skolebestyrelsen vedtager at Hadbjerg Skole også i 2020-21 omlægger UUV til 2-lærertimer på mellemtrinnet og i udskolingen i et omfang af 3 lektioner på mellemtrin og 2,5 lektioner i udskolingen pr. uge

5.

19.55 – 20.05

Nick

Beslutning

Forslag til budget 2021.

 

Forslag om at gen-fremsende det afslåede budgetønske fra 2020 om udvidelse af skolens faglokaler indenfor billedkunst, håndværk-design, natur-teknologi og maker-space.

Se bilag.

 

Der er enighed i skolebestyrelsen om, at vi ansøger igen. Vi dropper ansøgningen af væggen der opdeler PLC. Men vi lægger til gengæld ekstra vægt bag ansøgningen til udvidelse af billedkunst og håndværk-design lokalerne. Vi laver en kvalitativ ansøgning i forhold til billedkunst og håndværk-design lokalerne. Nick udarbejder og sender den forbi Mette K. inden ansøgningsfrist.

 

 

 

5.

20.05 – 20.15

 

Meddelelser fra:

 1. Lærerne:

Vi er mest optaget af coranatiden i øjeblikket

 

 1. SFO:

 

 1. Formanden: Ingen meddelelser

 

 1. Ledelsen:  Ingen meddelelser

 

 1. Skolebestyrelsen: Ingen meddelelser

 

 

9.

20.15

Eventuelt

Punkter til kommende møde:

 • Princip for undervisningens organisering (udkast ved NP)
 • Princip om klassedannelse. (arbejdsgruppe Mette K, Zizi og Joen)

 

Bestyrelsen ønsker et mere udførligt referat, der kan læses af forældre, der ikke har været tilstede.

Forslag om at lade referatet gå på skift.