Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 20.10.20

Tirsdag d. 20. oktober 2020 kl. 19.00-21.30

Referat

Deltagere: Mette Kryger Arentsen, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Peter Christian Wager, Maya Stridsland, Tina Andreasen, Nicolai Helmer Hansen, Joen Lesner, Simon Kristensen, Zizi Maja Junge, Helle Fæster, Nick Pedersen

Afbud:

Dagsorden:

1.

19.00 – 19.15

Mette K

 

 

Velkomst

Velkommen til viceskoleleder Helle Fæster

HF og bestyrelsen præsenterer sig for hinanden.

Hvad aftalte vi sidste gang:

 • Aftaler om godt samarbejde:
  • Hold tiden
  • Fokus på emnet – holde os til dagsordenen
  • Respektere forskellige holdninger
  • God tone
  • Meld afbud i god tid
 • Prioritering af emner ud fra online undersøgelse
 • Mette K og Nick laver 2-årshjul ud fra emnerne
 • Elevernes brug af mobiltelefoner i skole/SFO/klub sættes på dagsordenen
 • Navneskilte

 

2.

19.15 – 19.20

Mette K

Beslutning

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26/8

Godkendt!
 

 

2.

19.20 – 19.40

Mette K og Nick

Orientering og beslutning

Gennemgang af 2-årshjul

(se bilag)

Emnerne er prioriteret i rækkefølge

Der er luft til at drøfte andre emner, der opstår undervejs.

Der er kommet et ekstra møde ind d. 4. november (se næste punkt på dagsordenen)

Der er afsat 3 timer til møderne i marts

 

NP gennemgår prioriteten af de forskellige punktet til årshjulet.

De første 8 punkter – til og med 19 point – er med i dette årshjul. Prioriteringerne afspejler de enkelte medlemmers svar i den online undersøgelse, der blev gennemført i forlængelse af det konstituerende møde.

NP fortæller, at årshjulet desuden indeholder arbejdet med de lovpligtige principper, da vi er forpligtet på disse. Første princip er lejrskoler og skolerejse.

Vi har et skelet til møderne, men der vil også være plads til at vi kan tage nye punkter ind, som opstår i løbet af skoleåret.

Der er aftalt 7 møder i løbet af skoleåret. NP gennemgår kalenderen for skoleåret.

Tidspunktet til det sidste møde før jule- og sommerferien skal ændres til kl. 18.00

Mødet d. 1. december rykkes til torsdag d. 3. dec. 18.00 – 21.00 (mødet rykkes tilbage til d. 1. dec. Hvis Mette K. ikke kan få byttet sin vagt)

Der skal være plads til, at vi kan drøfte punkter, som ikke er med i prioriteringen i årshjulet, da de kan ligge folk meget på sinde. Der skal laves et oplæg, så vi har noget at drøfte ud fra.

 

3.

19.40 – 19.50

Nick

Orientering og valg af de 2 deltagere

Ekstra møde om inkluderende fællesskaber med politisk deltagelse d. 4. november

(se bilag)

 

En medarbejder og en bestyrelsesrepræsentant skal møde i Inside. Den øvrige bestyrelse/ledelse følger mødet online fra skolen

Simon og Maya deltager som repræsentanter i inside. Den øvrige bestyrelse mødes på skolen.

 

Rasmus Møllers (direktør for børn og kultur-området) brev og bestyrelsens høringssvar fra før sommerferien bliver sendt til den nuværende bestyrelse.

 

NP fortæller kort om baggrunden for, at bestyrelsen er inviteret med til ovenstående:

Antallet af børn der sendes i specialklasser er steget meget i Favrskov Kommune. Især over de seneste 2 år. Det presser både de enkelte skolers og kommunens samlede økonomi. På det værdimæssige plan handler det om, at alle børn og familier har et ønske om at høre naturligt til i det lokale fællesskab. Når et barn kommer i specialklasse foregår det oftest i et andet lokalområde og væk fra dette fællesskab. Kommunen har derfor et ønske om at få vendt denne udvikling, så flere børn inkluderes i almenklasserne på de enkelte skoler. Der er afsat meget væsentlige midler til at understøtte skolerne i at blive dygtigere til dette over de næste 4 år, ligesom den samlede målsætning for inklusion er landet på et niveau, der skønnes mere realistisk.

 

4.

19.50 – 20.05

Nick

Orientering

 

Budget 2021-24

 

De afsatte mål og midler på skoleområdet i forbindelse med budget 2021-24 gennemgås.

 

Prioritering af 3 fokusområder for B&K:

 

 • Inkluderende fællesskaber
 • Læsning
 • Udeliv og bevægelse

 

Kun for skoleområdet:

 • Eksamensresultater
 • Overgang til erhvervsuddannelser

 

Afsatte midler:

 

Billede fjernet.

Punktet er medtaget, da det danner bagtæppe for det ekstra møde med politikerne d. 4. november.

 

Der investeres samlet set 50 millioner kroner i at understøtte inklusionstiltagene på skoleområdet over de næste 4 år. Pengene er afsat indenfor de 4 delområder der fremgår af tabellen. Nogle af midlerne sendes decentralt ud på skolerne, nogle midler bindes i ressourcepersoner, der skal ud i lokalområderne og hjælpe skoler og daginstitutioner med at vende udviklingen. Det er ikke planen at disse ressourcepersoner fra start skal arbejde i Hadbjerg, da indsatsen i første omgang koncentreres om de skoler, der sender flest børn i specialklasse.

 

De to sidste områder handler om inventar og lege/læringsmiljøer der kan understøtte de inkluderende miljøer. Disse skal søges i puljer.

 

Skolebestyrelsen har fortsat en bekymring for, hvordan målsætningen med øget inklusion kommer til at påvirke skolens dagligdag. Høringsproces omkring Rasmus Møllers brev før sommerferien var dårligt planlagt fra forvaltningen, og det har sat spor i bestyrelsens tillid til projektet.

 

Bestyrelsen ønsker at fastholde linjen fra høringssvaret til Rasmus Møllers brev i forbindelse med dialogmødet d. 4. november

 

 

5.

20.05 – 20.20

Nick

Beslutning

 

Videoovervågning af den nye skolegård.

Grupper af unge mødes i skolegården udenfor skoletid. Der er ofte glasskår og rod. Hærværk, høj musik og alkohol forekommer også. Der er aftale med lokalpolitiet via ssp, ligesom der er talt med eleverne i klasserne og skrevet ud til udskolingens forældre. En del af de unge kommer fra andre byer.

Skolen ønsker at sætte overvågningskameraer op i skolegården som forebyggende tiltag.

 

Det er et stort problem i byen, at de unge holder fest og ødelægger ting. Det sker flere steder. I spejderhytten og Søparken. I efterårsferien var 60-70 unge samlet i Søparken.

 

Det medfører larm, musik, fest og alkoholpræget adfærd. Der er også bekymring for hårdere stoffer og unge udefra.

Yngre børn ses også omkring dette miljø.

Der er drøftelse på facebook i en fælles tråd for byen – borgerne er frustrerede – det fylder i byen.

 

Vi kan ikke blive ved med at gå dialogens vej. Flere ruder er smadret i efterårsferien og der er lavet hærværk for mange tusind kroner.

 

Skolebestyrelsen bakker om videoovervågning af den lille skolegård, hvor problemerne er størst. Kommunen har lavet retningslinjer og et teknisk setup der er juridisk lovligt. NP g¨år videre med etableringen.

 

Formålet er at forebygge den dårlige adfærd, da de unge vil blive gjort opmærksomme på at de kan blive filmet.

 

Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med at få løst problematikken med de unge, der fester i Hadbjerg

Maya, Mette K. Mette P. og Marie-Louise vil gerne deltage i et udvalg med at få løst problemet – Det skal ske i samarbejde med borgerne i Hadbjerg

HF inviterer til mødet – vores SSP-lærer deltager også i mødet.

 

6.

20.20 – 21.10

 

Hvordan er reglerne for brug af mobiltelefoner i skolen/SFO/Klub

Tema.

Skolen gennemgår de regler som personalet bruger i hhv skole/SFO/klub.

Bestyrelsen drøfter herefter om de ønsker at lave et princip for området. Der nedsættes evt. et udvalg.

 

De nuværende regler for brug af mobiltelefoner blev gennemgået og var udgangspunktet for en længere drøftelse.

 

Bestyrelsen ønsker at skolen i endnu højere grad lægger op til, at eleverne har samvær uden brug af mobiltelefoner. Mobiltelefoner fylder meget i voksne og unges liv og har en indbygget tendens til at tage opmærksomheden væk fra alt andet. Skolen skal hjælpe eleverne til at få øje på værdien ved samvær, der er baseret på samtale og leg, der ikke er centreret omkring mobiltelefoner.

 

Samlet set lægger bestyrelsen op til at:

 

 • Den nuværende linje hvor mobiltelefoner er låst inde (mellemtrin/udskoling) eller ligger slukket i tasken (indskoling) er et godt udgangspunkt. Lærerne beskriver ordningen som velfungerende.
 • Bestyrelsen ønsker desuden at mobiltelefonerne heller ikke er fremme ved skoledagens opstart, før undervisningen starter.
 • Opbakning til brug af mobilen i lærerstyrede undervisningsaktiviteter – men ikke i pauserne og i perioden før skoledagen starter.
 • Bestyrelsen ønsker ikke at mobiltelefonerne må bruges eller være fremme i SFO og klub.
 • Arbejdet med digital dannelse er væsentligt og skal skrives med ind i et princip for brug af mobiltelefoner

 

Der nedsættes et udvalg bestående af Joen, Mette P. Marie-Louise, Tina, Zizi og en pædagog, der skal formulere et princip baseret på ovenstående.

 

Følgende skal afklares:

 • Hvordan kan/skal vi arbejde med sanktioner, når reglerne brydes?
 • Der skal findes en løsning på, hvordan børnene kan lave legeaftaler, uden at skulle bruge deres egen mobiltelefon og uden at der går pædagogtid fra SFO-aktiviteterne
 • De elever der ringer til forældre når de tager hjem, kan gøre det fra busholdepladsen.
 • Udskolingslærerne drøfter ud fra ovenstående om og i givet fald hvorledes eleverne skal inddrages. Simon og Helle tager det med.

 

6.

21.10 – 21.20

Beslutning

 

Udvalg der forbereder princip for lejrskoleophold og skolerejse.

 

På bestyrelsesmødet d. 1. december skal vi drøfte princip for lejrskoleophold og skolerejser. Der skal nedsættes et udvalg, der forbereder denne drøftelse.

 

NP forklarer om forskellen på lejrskole og skolerejse. Lejrskoler er forflyttet undervisning og er på nær kost gratis for elever. Skolerejser er frivillige og indebærer typisk en grad af egen-betaling.

 

Da skolen har udvidet antallet af ture med overnatning til også at omfatte en tur med 2 overnatninger i udskolingen og en 1 overnatning i indskolingen, er det vigtigt at bestyrelsen forholder sig til

forældrenes egenbetalingen, ved at lave et princip for området.

Udvalget kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Udvalg: NP, Peter, Mette K., HF

7.

21.20 – 21.30

 

Meddelelser

Det efterspørges at dagsordener og referater igen udsendes på mail frem for aula. NP iværksætter dette.

 

8.

 

Eventuelt

Punkter til kommende møde:

 • Opsamling på mødet om inkluderende fællesskaber d. 4. november
 • Princip for lejrskoleophold og skolerejser (Kan også inkludere fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, forlagt undervisning og udsendelse i praktik m.v.)
 • Brug af mobiltelefoner - fortsat