Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 10.06.20

Onsdag d. 10. juni 2020

OBS:

Plan A (Hvis genåbningen 8. juni tillader det) Mødet afholdes på skolen. Start kl. 18 med efterfølgende spisning.

Plan B (hvis genåbningen IKKE tillader det) Mødet afholdes kl. 19 – 21 via Google Meet https://meet.google.com/whf-dbzd-wzy

Deltagere: Mette Kryger Arentsen, Jørgen Halgaard, Anja Dissing Henckel, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Peter Christian Wager, Ditte Aagaard Vuholm, Joen Lesner, Simon Kristensen, Britt Lundkvist Ovesen, Zizi Maja Junge, Nick Pedersen

 

Afbud:

 

Dagsorden:

1.

18.00 – 18.05

Nick

 

Godkendelse af referat

Referat fra skolebestyrelsens møde d. 1. april er medsendt som bilag.

2.

18.05 – 18.20

 Zizi + Mette K og Joen

Beslutning

Princip for dannelse af klasser og hold

 

Til drøftelse og godkendelse. Se vedhæftede bilag.

 

Der tales kort om, hvorvidt institutioner skal suppleres med områder – men det besluttes, at princippet godkendes som nedskrevet.

 

3.

18.20 – 18.35 Nick

Beslutning

Tillæg til kvalitetsrapport

 

Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse på et tillæg til kvalitetsrapporten, der omhandler de kortere skoledage i 2019-20.

 

Tillægget er først klart d. 8. juni og eftersendes derfor som selvstændigt bilag til skolebestyrelsen denne dato.

 

Nick præsentere kort, at man på baggrund af den nedsatte skoledag i indskolingen har fået frigivet nogle ressourcer. Det betyder, at der skal gives udtalelse på, hvordan det er udmøntet – samt at skolebestyrelsen kan give høringssvar på det.

 

Der laves et kort høringssvar på det, som siger at Hadbjerg Skoles skolebestyrelse står inde for skolens beslutninger.

 

 

  

4.

18.35 – 18.50

Nick

Orientering og beslutning

Procesplan og ansættelse af viceskoleleder.

 

Ansættelsesudvalg skal iflg skolechefen begrænses til

 • Ledelse (Zizi og Nick)
 • 2 rep fra personalet
 • 1 rep fra skolebestyrelsen
 •  

I 2. runde indtræder skolechef Anne Lybecker og ledelseskonsulent Rebecca Abel.

 

Stillingsannoncen udsendes ultimo juni med frist medio august.

Ansættelsesproceduren afsluttes inden 1. september og tiltrædelse 1. oktober 2020. Se detaljeret procesplan i vedhæftede bilag.

 

Skolebestyrelsen skal udarbejde beskrivelse af skolen og lokalsamfundet til job- og stillingsprofilen.

 

Nick fremlægger ansættelsesprocedure, der ligger i faste rammer. Man sigter efter 2 kandidater, hvorefter Rebecca Abl tester dem og først i anden ansættelsesrunde deltager Anne Lübecker og Rebecca. Anne Lübecker har påpeget, at kommunen er på vej med retningslinjer, der indskrænker ansættelsesudvalget betydeligt.

Det betyder at ledelsen må deltage, personale og en repræsentant fra skolebestyrelsen.

 

Stillingsopslaget lægges ud hen over sommerferien, og så boostes den efter sommerferien. Ansøgningsfrist vil være 9. august. Den kommer således til at ligge i rimelig lang tid. Det giver os mulighed for at mødes med kandidater på den ene og anden side af sommerferien.

 

Der skal laves en job- og personprofil. En del af profilbeskrivelsen handler om skolen og lokalsamfundet. NP foreslår at skolebestyrelsen involveres i denne beskrivelse. Mette K. fortæller, at vi sidst brugte en del tid på at lave profilen, så vi kan måske genbruge ting derfra.

 

Nick fortæller at vi skal have en der skal være leder af specialklassen samt af enten udskolingen eller mellemtrin. Britt sidder pt. med en del administrative opgaver, hvoraf nogle kommer til at overgå til Nick. Ledelsen ønsker at få styrket skolens inklusionsprofil. Alt peger på, at det er et område, der kommer til at fylde mere i fremtiden.

Skolebestyrelsen finder det vigtigt, at det skrives ind i stillingsprofilen.

 

Stillingsannoncen offentliggøres d. 25. juni.

 

Mette K. er valgt til ansættelsesudvalget i hendes egenskab af skolebestyrelsesformand.

 

5.

18.50 – 19.10

Ledelse og lærere

Drøftelse og orientering

Status Corona-undervisning

Ledelse og lærere fremlægger de kriterier og prioriteringer vi underviser efter i coronaperioden.

Hvilke erfaringer ser vi af den anderledes undervisning.

 

Nick forklarer, hvordan undervisningen er organiseret med nødundervisning ifølge lovgivningen, der er forlænget til 1. august. Det betyder undervisning med 20 lek. for indskoling, 24 for mellemtrin og 26 for udskoling.

 

Med de gældende retningslinjerne skal der være 1 meters afstand mellem eleverne, hvilket er baggrunden for at vi underviser på de hold som vi gør. Klasselokalerne på Hadbjerg er for små til at rumme hele klasser med 1 meters afstand. Der er desuden fortsat krav om forskudte frikvarterer, hygiejneregler,  og regler, der begrænser eleverne til kun at have kontakt til en begrænset børnegruppe på samme årgang i løbet af skoledagen. Eleverne må desuden ikke skifte klasselokale i løbet af skoledagen og lærerne kun i begrænset omfang.

 

Det er meldt ud fra UVM og kommune at erfaringerne fra coronaundervisningen skal evalueres på både skole-, kommune- og nationalt niveau.

 

Skolen har foreløbigt erfaret, at der er mærkbart positive effekter af de mindre hold, gennemgående lærere, mere strukturerede frikvarterer og kortere skoledage. De mindre hold og kortere dage, kombineret med udeundervisning skaber trivsel hos mange børn, men især hos de børn der normalt udfordres i en kompleks skoledag ser skolen positive effekter i forhold til både deltagelsesniveau, fremmøde og faglig deltagelse.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at afgøre, hvordan elevernes faglige niveau er påvirket af de færre undervisningstimer og den ændrede struktur.

 

Sygefraværet hos personalet er meget lavt. Det er til trods for at lærere og pædagoger har lige så meget børnetid, som de normalvis har. Rigtig mange lærere er på fra 7.30 om morgenen og pausemulighederne er begrænset pga det skærpede elevtilsyn i frikvartererne.

Simon beskriver at oplevelsen i udskolingen er knap så positiv. Eleverne har været hjemsendt meget længe og det kan være svært at opretholde motivationen hos alle eleverne.

 

Marie-Louise spørger ind til børneperspektiv i det, der sker på skolerne. Hun har en oplevelse af at der er ét sæt regler på skolerne og et andet i samfundet. Det var ikke gældende for første rul. I genåbningsfase 2 og 3 er det hendes oplevelse at børnene ikke har forståelse for at skolens regler skal være så stramme, fordi det står i kontrast til reglerne i det omgivende samfund. Marie-Louise savner synlighed omkring det regelsæt skolen navigerer efter i corona og bedre forklaringer til børnene.

 

Nick svarer på Marie-Louises bemærkning. Kommunikationsniveauet var især højt i fase 1, fordi situationen var ny, ukendt og potentielt utryg. Der har ikke været forældrehenvendelser i fase 2 og 3 der har efterspurgt mere kommunikation eller har peget på at lærernes kommunikation omkring corona i klasserne ikke har været god nok.

 

Nick er enig i, at nogle af reglerne virker selvmodsigende, fx afstandsreglerne i skolebusserne, men det ændrer ikke på at skolen er forpligtet på at følge både de nationale og kommunale retningslinjer.  

 

Mette K. bemærker, at det er muligt for bestyrelsen at tage skolens kommunikationsniveau op på et senere tidspunkt.

 

 

 

5.

Forslag til styrkede inkluderende fællesskaber i Favrskov Kommune – tilbagemelding fra skolebestyrelsen:

 

Der er over de seneste år sket en markant stigning i antallet af børn og unge, der indstilles til PPR, ligesom der også er sket markante stigninger i antallet af børn der udredes hos BUA, antallet af underretninger og antallet af elever der sendes i specialtilbud. Dette tema har været drøftet i bestyrelsen før. Udviklingen sker både på nationalt og kommunalt plan. Både kommunen som helhed og Hadbjerg Skole er udfordret af denne udvikling. På Hadbjerg er vi pt udfordret på antallet af børn, der går direkte fra børnehave i specialklasse, hvilket giver skolen økonomiske udfordringer.

 

Direktør for Børn og Kultur Rasmus Møller har sendt udkast til ”Forslag til styrkede inkluderende fællesskaber i Favrskov Kommune” ud til kommunens skoler og institutioner, med ønske om kommentarer og spørgsmål før forslaget behandles politisk i august.

 

På Hadbjerg Skole har personale og ledelse i fællesskab drøftet udkastet tidligere i dag, ligesom personalet tager det op på et fagligt klubmøde.

 

Skolebestyrelsen udtrykker generelt:

 • Urimelig kort frist og yderst uheldigt tidspunkt.
 • Et ønske om at midlerne kommer ud på skolerne og ikke bindes i konsulent-indsatser. Pengene skal følge barnet. Der savnes økonomisk overblik over dette i udkastet.
 • Lærerne beskriver at eleverne i specialklasserne generelt er blevet svagere og at der er mange sociale og familiære vanskeligheder. Den samlede opgave er blevet langt vanskeligere.
 • Specialklasserne fungerer ofte netop inkluderende, fordi mange af børnene kommer med nederlag og nu oplever at lykkes i et mindre og mere målrettet miljø.
 • Der lægges op til en meget omfattende forandring og der er alvorlig bekymring for både det sociale miljø og det faglige niveau. Der er bekymring for almenklasserne og flugt til privatskoler.

 

Bestyrelsen ønsker at tage kontakt til de andre skolebestyrelser, for at se om der kan skaffes opbakning til et fælles svar.

 

Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe: Ditte, Mette K & Peter. Ditte laver første udkast til et svar.

 

 

6.

19.10 – 19.20

 

Meddelelser fra:

 1. Lærerne:

 

 1. SFO:  Personalet glæder sig til at få en helt normal hver dag tilbage.

 

 1. Formanden:

 

 1. Ledelsen:  

 

 • Dato for første møde efter ferien.
  • 25. august 2020 bliver første bestyrelsesmøde.
 • Orientering om status SB-valg

Der er indgået fredsvalg med de opstillede kandidater til skolebestyrelsen. Det er derfor med glæde at jeg kan præsentere de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Valgt til en 4-årig periode:

  • Maya Stridsland (Jonas 79C og Sarah 5A)
  • Tina Andreasen (Marcus 0B)
  • Peter Wager (Signe 4A og Jakob 8A)

Valgt til en 2-årig periode:

  • Nicolai Helmer Hansen (Albert 02C, Luna 2A, Malthe - førskole)

Valgt som suppleanter frem til valget maj 2022:

  • Tina Knørr (Felix – førskole)
  • Anne-Sophie Schjønning Eriksen (Kristoffer 4B, Marie-Helene 2A)
 • Aktiv til og fra Skole
  • Har kørt i maj måned og vinderne blev 2. årgangen og de var meget stolte.

 

 1. Skolebestyrelsen:

 

Marie-Louise gør opmærksom på, at 2. årgang er udvalgt til nationale test, og hun kan ikke forstå, at man fra skolens side ikke kan afvise at lave testen.

Nick fortæller, at testene er lovbestemte og vi ikke har mulighed for at sige nej.

 

Marie-Louise skolen skal være opmærksomme på portionsstørrelserne fra Gammelgårds køkken – nu bliver børnene mætte.

 

 

7.

19.20

Eventuelt

Punkter til kommende møde:

 • Konstituering af ny bestyrelse
 • Årsplan for 2021-22 – emner og datoer