Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 13.04.2023

Referat af skolebestyrelsesmøde

 

Torsdag d. 13. april 2023

kl. 19.00-22.00

 

Deltagere: Peter Christian Wager, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Tina Andreasen, Nicolai Helmer Hansen, Katrine Kop Fogsgaard, Line Storgaard, Sanne Wittrup, Pia Laessøe, Claus Aasted, Helle Fæster, Tina Ravnsmed Hamborg, Nick Pedersen

 

Afbud: Ditte Vuholm

 

Dagsorden:

1.

19.00 – 19.05

Peter

Beslutning

Godkendelse af referat

(Se bilag)

 

Det skrives til referat, at nuværende 5. klasse skal på lejrskole i skoleåret 2022-2023

2.

19.05 – 19.15

Helle

beslutning

 

Princip for lejrskoler og skolerejser

 

Princippet er tilrettet efter drøftelse på sidste bestyrelsesmøde, og fremlægges til godkendelse.

 

Skolen informerer på Aula om revideret princip for lejrskoler og skolerejser.

 • Forskel på lejrskoler og skolerejser præciseres.
 • Udlandsrejse i 9. klasse.
 • Liste med ideer til fundraising er udarbejdet af skolen. 

 

3.

19.15 – 19.25

Nick

beslutning

 

Skoleårets planlægning 2023-24

 

(se bilag)

 

Timefordelingsplan, mellemformer og omlægning af UUV til 2-voksentimer fremlægges til godkendelse.

 

Godkendt

 

4.

19.25 – 20.10

Marie-Louise

Drøftelse

Temadrøftelse om kommunikation

 

Marie-Louise laver oplæg til temadrøftelse.

 

Marie-Louise laver oplæg om vigtigheden af at fortælle de gode historier fra skolen. Opfordring til at skolen får en facebook-side.

 • Generel stor opbakning til gerne at ville fortælle gode historier.
 • Drøftelse af restriktive GDPR-regler i Favrskov kommune samt en stor administrativ opgave for kontoret/ledelsen.
 • Forslag om at tænke ud af boksen i stedet for at lade os begrænse af regler, fx indlæg i HØST-bladet.
 • Instagram med billeder af hænder, børn taget bagfra, sløret mv.?  
 • Facebook-side hvor der er låst for kommentarer mv.?

Skolen går videre med at undersøge de konkrete muligheder for at komme i gang på et medie.

Enighed om, at opslag på SoMe er ”nice to”, Aula er ”need to”.

 

5.

20.10 – 20.25

Nick

Drøftelse og beslutning

Ansøgning om udvidelse af HDS og billedkunstlokaler - Kommunalt budget 2024

 

(Se bilag)

 

Skolens faglokaler i billedkunst og Håndværk/design (HDS) er meget små, hvilket udfordrer økonomi, pædagogik og arbejdsmiljø. Skolens MED-udvalg ønsker at søge kommunale midler til en udvidelse. Skolen har søgt om midler de sidste 3 år uden held. Bestyrelsen skal forholde sig til, om vi ønsker at søge igen i budget 2024.

 

Beslutning om at genansøge om udvidelse af HDS- og billedkunstlokaler.

 

Pause

20.25 – 20.40

 

Indlagt snack

6.

20.40 – 21.00

Peter

Drøftelse og beslutning

Planlægning af årsmødet d. 25. maj

 

 

Tidsrum 17.00-18.30

 

Forslag til dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Årsberetning
 3. Foredrag om skærmbrug
 4. Afslutning og pølser

 

Der er pasning af børn i SFO

 

Vi skal aftale, hvordan årsberetningen afholdes.

Skolen laver invitation.

 

Vi aftaler at afholde årsmøde d. 31. maj. SB møder klokken 16.50.

SB-medlemmerne præsenterer et punkt hver.

 • Udeundervisning + nye udearealer (Katrine)
 • Kommunikation (Marie-Louise)
 • Principper for SFO (Tina) og lejrskoler (Mette)
 • Mobilpolitik (Sanne)
 • Samarbejde om forvaltningen, dialogmøde (Peter)
 • Godkendt budget om ny legeplads (Line)
 • Ansøger om midler til HD- og billedkunstlokale (Nicolai)

7.

21.00 – 21.15

Tina Hamborg og Tina Andreasen

 

Drøftelse og beslutning

Princip for SFO

 

(Se bilag)

 

Udvalget (Tina, Tina og Katja) har udarbejdet et forslag til princip for SFO, der fremlægges til drøftelse og evt. godkendelse.

 

Princip for SFO godkendes.

Tilføjelse: … skoleårets begyndelse i august

 

Vi genbesøger princippet om SFO i næste skoleår.

 • Princippet ”trimmes” med overskrifter.
 • Klub medtages; som selvstændigt princip eller del af princip om SFO.

 

8.

21.15 – 21.35

Nick

Orientering og drøftelse

Støtte i almenklasserne

 

Skolebestyrelsen ønskede på sidste møde en oversigt over udviklingen i støttetimer og deres anvendelse. Nick fremlægger på mødet et overblik over udviklingen fra skoleåret 2017/18 til i dag.

 

Der bruges i 2022-23 væsentligt flere midler på støtteforanstaltninger ift. for 5 år siden. Mellemformerne giver luft til at skabe bedre vilkår i almenområdet.

SB har en opmærksomhed også på almenområdet. Støttetimerne fordeles efter behov i klasserne.

Klassestørrelse har ikke nødvendigvis betydning for trivsel og kompleksitet.

 

8.

21.35– 21.45

 

Øvrige meddelelser og eventuelt

 • Tilbagemelding fra dialogmødet d. 11. april

 

Kommunens børn- og ungepolitik skal revideres med fokus på børneinddragelse (Barnets lov). SB kom med input.

 

Børn- og ungepolitikken tages med til drøftelse på et SB-møde i kommende skoleår.

 

Aktiv i maj: Der laves plakater til information hos kommunens grafiker.

Elevråd: Ønske om at invitere elevråd med til det første SB-møde efter skolestart. Eller vende den rundt og invitere SB-medlemmer med på et elevrådsmøde på skolen.  

Forslag om elevmæglerne. Vi tager det med videre. Skolen har allerede legepatruljer.