MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Mål og værdier

Hadbjerg skole

et godt sted at være
et godt sted at lære – for alle

Hadbjerg skole er en landsbyskole i lokalsamfundet.
Vi gør meget ud af at få et godt samarbejde med det øvrige samfund og bygger vores fælles skole op omkring nogle værdier, som vi i fællesskab har udarbejdet.

Trivsel

Skolen arbejder for at undervisningen knyttes til elevens egne oplevelser, erfaringer og begreber for at sikre engagement, selvtillid og livsglæde, samt støtte den enkelte elevs udvikling i samspil med andre.

I dagligdagen sker dette bl.a. gennem:

 • Elevsamtaler
 • Tæt forældresamarbejde
 • AKT, forebyggende arbejde,
 • SSP samarbejde
 • Anerkendende undervisning
 • Tydelige voksne
 • Fokus på sundhed

 

Faglighed

 • Satsning på IT
 • Faglig sparring på årgangene
 • Læsebånd
 • Elevplaner med faglige og sociale handleplaner
 • Læsevejleder
 • Systematisk anvendelse af test i forbindelse med evaluering og målsætning af den enkelte elevs faglige udvikling
 • Biblioteket giver råd til læsning til lærere og elever
 • Tydelig og struktureret klasseledelse
 • Praktikskole for læreruddannelsen i Århus

 

Inklusion

 • Lærerne har forståelse for og er åbne for inklusion
 • Elevgruppen er vant til inkluderende undervisning
 • IT anvendes som inklusionsredskab
 • Ressourcecenteret giver faglig support til videreudvikling af elevernes kompetencer
 • Lærerne er uddannet i systemisk tænkning

 

Hadbjerg Skole er en rummelig skole og udviklingsorienteret skole.

Det betyder en favnende skole, hvor børn får lov til at være børn. Også selv om de ikke lige passer ind i de eksisterende skabeloner.

Det betyder en åben skole, hvor ikke alt er låst af – en skole hvor meget kan lade sig gøre for både elever, forældre, medarbejdere og lokalsamfundet.

Det betyder også en nytænkende skole, som giver plads for ideer og forslag, der fremmer den pædagogiske og faglige udvikling

Samarbejde og samspil mellem skolen, eleverne, forældrene, bestyrelsen og lokalsamfundet er forudsætningen for at skabe den ønskede rummelighed og udvikling.

Skolen ser det som sin opgave at skabe rammer, der passer til børnene - også til de børn, der ikke helt passer ind i de vante skabeloner og derfor oftest oplever, at folkeskolen ikke har plads til dem.

 

Målsætningen realiseres blandt andet i følgende fokuspunkter:

1. Gode rammer skaber et godt læringsmiljø

Skolens størrelse er sådan, at både nærhed og overskuelighed samt udvikling og vækst er i balance.

Der er derfor særlig fokus på :

 • At tage hånd om overgangsfaser som indskoling, udskoling gennem et udbygget samarbejde mellem de forældre, elever, lærere, pædagoger eller andre faggrupper, der er involveret
 • At udemiljøet udbygges, udvides og ændres mod en mere grøn og legevenlig profil
 • Udvidelse af normalklasselokaler
 • Fornyelserne skal ses og indgå, som nye muligheder for alle elever og for hele skolen. 
 •  

2. Skolens kerneydelse er undervisning

Hadbjerg Skole er en folkeskole fra 0-9 klasse med faglig kvalitet, der vægter et udviklende forum omkring faglighed og pædagogik.

Ved indlæring af de grundlæggende færdigheder er det vigtigt, at eleverne får mulighed for at udvikle og anvende kreative evner og arbejdsmetoder. Dette vil være en god forudsætning i elevernes personlige muligheder i det kommende voksenliv.

Skoleforløbet skal være varieret og byde eleverne gode og positive oplevelser.

Hvad og hvordan:

 • skolen tilstræber at undervisningen i klasserne sker på tværs af faggrænser, hvor det er relevant og ønskeligt
 • skolen tilstræber at undervisningen gennem emne- og temaarbejde går på tværs af klassetrin og faggrænser
 • fagligheden er i højsædet
 • skoledagen en oplevelse af fællesskab, der gør det rart at være her.
 • skolens lærere vurderer, hvor det er nødvendigt at gennemføre intensive korte kurser gennem hele skoleforløbet

 

3. Skolen rummer mange slags børn med forskellige behov

Skolen styrker børnenes selvværd, samarbejdsevner og mellemmenneskelige forståelse og følger den enkelte elev tæt i og uden for skoleforløbet.

Skolen har plads til specialklasser og børn med særlige behov.

 

Hvad og hvordan:

Skolen vægter udviklingen af sociale kompetencer:

 • Gennem målrettet og formaliseret arbejde med social- og emotionel læring.
 • Gennem venskabsklasser mellem elever på forskellige årgange
 • Gennem temaarbejder på tværs af klassetrin, hvor samarbejdet lærer eleverne at tage ansvar og at vise respekt og omsorg for hinanden uanset alder og forudsætninger.

Skolen har 3 specialklasser:

 • Special-indskolingsklasse (02c) for elever på 0.-2. klassetrin med særlige behov 
 • Special-mellemtrinsklasse (36c) for elever på 3.-6. klassetrin med særlige behov
 • Special-udskolingsklasse (79c) for elever på 7.-9. klassetrin med særlige behov.

Rummelighed og sameksistens forudsætter stor bevidsthed om samspillet mellem normalklasser og specialklasser.

Problemstillinger omkring overgangen fra specialklasse til normalklasse, kontakten mellem specialklasse og normalklasse samt indslusning af nye elever i specialklasserne er områder, som skolens personale har arbejdet med i flere år.

Skolen har samarbejdsaftale med Børnepsykiatrisk Hospital og PPR om supervision og efteruddannelse af lærere.

Skolen indgår aktivt i ungdomskulturen i lokalområdet:

 • Overbygningen gør det muligt for de unge at blive i området
 • Skolen arbejder sammen med det lokale erhvervsliv gennem tiltag som udvidet erhvervspraktik.

4. Skolen byder forældrene op til dans

Skolen ønsker at opbygge et åbent og tillidsfuldt forhold mellem eleverne, forældrene og skolen.

 

Hvad og hvordan:

Eleven såvel som skolen bliver styrket af fælles fodslag mellem skole og hjem:

 • Skolen inddrager derfor forældrene via relevante informationer og møder og sociale arrangementer.
 • Forventningspapirer til elever – forældre – skolen i indskolingen, mellemtrinet og udskolingen
 • Forældrene bakker op om skolens initiativer og indgår i dialogen omkring den enkelte elev.

5. Skolen er et lokomotiv i lokalsamfundet

Skolen er et samlingspunkt for lokalsamfundets kulturliv og udgør sammen med kirken, foreninger og øvrige institutioner i området drivkraften i Hadbjerg områdets status som kommunalt udviklingscenter.

 

Hvad og hvordan:

Skolen medvirker til at skabe fællesskabsfølelse blandt områdets beboere ved at deltage på alle niveauer i lokalsamfundet. Vi samarbejder med :

 • borgerforeninger, grundejerforeninger og byforeninger om styrkelse af områdets øvrige faciliteter
 • alle interesseorganisationer omkring styrkelse af de faciliteter, som skolen kan stille til rådighed for lokalsamfundet
 • præst og menighedsråd om kulturelle tilbud
 • politi og socialsektoren om SSP - samarbejdet
 • lokale virksomheder og personer gennem virksomhedsbesøg og brug af gæstelærere fra lokalsamfundet med videre.