Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Mål og værdier

Hadbjerg skole

et godt sted at være
et godt sted at lære – for alle

Hadbjerg skole er en landsbyskole i lokalsamfundet.
Vi gør meget ud af at få et godt samarbejde med det øvrige samfund og bygger vores fælles skole op omkring nogle værdier, som vi i fællesskab har udarbejdet.

 

Trivsel

Skolen arbejder for at undervisningen knyttes til elevens egne oplevelser, erfaringer og begreber for at sikre engagement, selvtillid og livsglæde, samt støtte den enkelte elevs udvikling i samspil med andre.

I dagligdagen sker dette bl.a. gennem:

 • Elevsamtaler
 • Tæt forældresamarbejde
 • AKT, forebyggende arbejde,
 • SSP samarbejde
 • Anerkendende undervisning
 • Tydelige voksne

 

Faglighed

 • Satsning på IT
 • Faglig sparring på årgangene
 • Læsebånd
 • Elevplaner med faglige og sociale handleplaner
 • Læsevejleder
 • Matematikvejleder
 • Systematisk anvendelse af test i forbindelse med evaluering og målsætning af den enkelte elevs faglige udvikling
 • Biblioteket giver råd til læsning til lærere og elever
 • Tydelig og struktureret klasseledelse
 • Praktikskole for læreruddannelsen i Århus
 • Innovation og Engineering i vores Makerspace

 

Inklusion

 • Lærerne har forståelse for og er åbne for inklusion
 • Personalet har kompetencer til inkluderende undervisning og fritidspædagogik, med fokus på relationer, klasserumsledelse og didaktik.
 • Der arbejdes med elevgruppens forståelse og accept af hinandens forskelligheder
 • IT anvendes som inklusionsredskab
 • Ressourcecenteret giver faglig support til videreudvikling af elevernes kompetencer
 • Lærerne er uddannet i systemisk tænkning
 • Skolen har faglige vejledere i dansk, DSA og matematik

 

Skolen har 3 mellemformer, der understøtter inklusionen af elever:

 

Udeskole:

Tilbuddet er til elever, der har svært ved at trives og motiveres i den traditionelle klasseundervisning. Undervisningen foregår på et lille hold 1-2 gange om ugen. Holdet sammensættes hvert ½ år og en vigtig del af pædagogikken er, at eleverne arbejder sammen på tværs af traditionelle alders- og klasseskel. Undervisningen foregår altid udendørs og med fokus på en praktisk, ikke-boglig tilgang.

 

Pusterummet

Tilbuddet er til elever med overbliks- eller koncentrationsvanskeligheder. Typisk elever, der udtrættes i løbet af skoledagen, og har brug for pauser, individuel guidning og et overskueligt miljø i én eller flere lektioner i løbet af ugen. Pusterummet er åbent 4-5 lektioner dagligt. Elever bliver en del af tilbuddet efter forudgående aftale med forældrene. Aftalerne laves typisk efter sparring med PPR. Der er altid en pædagog eller lærer tilknyttet pusterummet, og der laves faste aftaler for den enkelte elevs aktiviteter i pusterummet.

 

Miniklasse

Er en lille klasse på 4-6 elever, der har et fast bånd på 2 lektioner dagligt. Klassen sammensættes for et år ad gangen, og er et tilbud til elever, der har stort behov for et struktureret tilbud i meget overskuelige rammer. Eleverne tilbydes plads i miniklassen efter aftale på netværksmøder med deltagelse af PPR, forældre og skole. Miniklassen oprettes første gang i skoleåret 2023-24.

 

Hadbjerg Skole er en rummelig skole og udviklingsorienteret skole.

Det betyder en favnende skole, hvor børn får lov til at være børn. Også selv om de ikke lige passer ind i de eksisterende skabeloner.

Det betyder en åben skole, hvor ikke alt er låst af – en skole hvor meget kan lade sig gøre for både elever, forældre, medarbejdere og lokalsamfundet.

Det betyder også en nytænkende skole, som giver plads for ideer og forslag, der fremmer den pædagogiske og faglige udvikling

Samarbejde og samspil mellem skolen, eleverne, forældrene, bestyrelsen og lokalsamfundet er forudsætningen for at skabe den ønskede rummelighed og udvikling.

Skolen ser det som sin opgave at skabe rammer, der passer til børnene - også til de børn, der ikke helt passer ind i de vante skabeloner og derfor oftest oplever, at folkeskolen ikke har plads til dem.

 

Målsætningen realiseres blandt andet i følgende fokuspunkter:

1. Gode rammer skaber et godt læringsmiljø

Skolens størrelse er sådan, at både nærhed og overskuelighed samt udvikling og vækst er i balance.

Der er derfor særlig fokus på :

 • At tage hånd om overgangsfaser imellem daginstitution og skole og igen når eleverne forlader folkeskolen og tager videre på ungdomsuddannelser. 
 • At tage hånd om de interne overgange, nrå eleverne skifter lærere efter 0. klasse og igen efter 5. klasse.
 • At udemiljøet udbygges, udvides og ændres mod en mere grøn og legevenlig profil
 • Udvidelse af normalklasselokaler

 

2. Skolens kerneydelse er undervisning

Hadbjerg Skole er en folkeskole fra 0-9 klasse med faglig kvalitet, der vægter et udviklende forum omkring faglighed og pædagogik.

Ved indlæring af de grundlæggende færdigheder er det vigtigt, at eleverne får mulighed for at udvikle og anvende kreative evner og arbejdsmetoder. Dette vil være en god forudsætning i elevernes personlige muligheder i det kommende voksenliv.

Skoleforløbet skal være varieret og byde eleverne gode og positive oplevelser.

Hvad og hvordan:

 • skolen tilstræber at undervisningen i klasserne sker på tværs af faggrænser, hvor det er relevant og ønskeligt
 • skolen tilstræber at undervisningen gennem emne- og temaarbejde går på tværs af klassetrin og faggrænser
 • fagligheden er i højsædet
 • skoledagen en oplevelse af fællesskab, der gør det rart at være her.
 • skolens lærere vurderer, hvor det er nødvendigt at gennemføre intensive korte kurser gennem hele skoleforløbet

 

3. Skolen rummer mange slags børn med forskellige behov

Skolen styrker børnenes selvværd, samarbejdsevner og mellemmenneskelige forståelse og følger den enkelte elev tæt i og uden for skoleforløbet.

Skolen har plads til specialklasser og børn med særlige behov.

 

Hvad og hvordan:

Skolen vægter udviklingen af sociale kompetencer:

 • Gennem målrettet og formaliseret arbejde med social- og emotionel læring.
 • Gennem venskabsklasser mellem elever på forskellige årgange
 • Gennem temaarbejder på tværs af klassetrin, hvor samarbejdet lærer eleverne at tage ansvar og at vise respekt og omsorg for hinanden uanset alder og forudsætninger.

Skolen har 3 specialklasser:

 • Special-indskolingsklasse (03c) for elever på 0.-3. klassetrin med særlige behov 
 • Special-mellemtrinsklasse (36c) for elever på 3.-6. klassetrin med særlige behov
 • Special-udskolingsklasse (79c) for elever på 7.-9. klassetrin med særlige behov.

Rummelighed og sameksistens forudsætter stor bevidsthed om samspillet mellem normalklasser og specialklasser.

Problemstillinger omkring overgangen fra specialklasse til normalklasse, kontakten mellem specialklasse og normalklasse samt indslusning af nye elever i specialklasserne er områder, som skolens personale har arbejdet med i flere år.

Skolen har samarbejdsaftale med Børnepsykiatrisk Ambulatorieum og PPR om supervision og efteruddannelse af lærere.

Skolen indgår aktivt i ungdomskulturen i lokalområdet:

 • Overbygningen gør det muligt for de unge at blive i området
 • Skolen arbejder sammen med det lokale erhvervsliv gennem tiltag som udvidet erhvervspraktik.

4. Skolen byder forældrene op til dans

Skolen ønsker at opbygge et åbent og tillidsfuldt forhold mellem eleverne, forældrene og skolen.

 

Hvad og hvordan:

Eleven såvel som skolen bliver styrket af fælles fodslag mellem skole og hjem:

 • Skolen inddrager derfor forældrene via relevante informationer og møder og sociale arrangementer.
 • Forventningspapirer til elever – forældre – skolen i indskolingen, mellemtrinet og udskolingen
 • Forældrene bakker op om skolens initiativer og indgår i dialogen omkring den enkelte elev.

5. Skolen i lokalsamfundet

Skolen er en del af lokalsamfundets kulturliv og udgør sammen med kirken, foreninger og øvrige institutioner i området drivkraften i Hadbjerg områdets status som kommunalt udviklingscenter.

 

Hvad og hvordan:

Skolen medvirker til at skabe fællesskabsfølelse blandt områdets beboere ved at deltage på alle niveauer i lokalsamfundet. Vi samarbejder med :

 • borgerforeninger, grundejerforeninger og byforeninger om styrkelse af områdets øvrige faciliteter
 • alle interesseorganisationer omkring styrkelse af de faciliteter, som skolen kan stille til rådighed for lokalsamfundet
 • præst og menighedsråd om kulturelle tilbud
 • politi og socialsektoren om SSP - samarbejdet
 • lokale virksomheder og personer gennem virksomhedsbesøg og brug af gæstelærere fra lokalsamfundet med videre.