Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Specialklasser

Specialklasser

Skolen har 3 specialklasser:

 • Special-indskolingsklasse (03c) for elever på 0.-3. klassetrin
 • Special-mellemtrinsklasse (36c) for elever på 3.-6. klassetrin
 • Special-udskolingsklasse (79c) for elever på 7.-9. klassetrin

Generelt om specialklasserne på Hadbjerg Skole

Specialklasserne er en del af Folkeskolens undervisningstilbud i Favrskov Kommune. Elever visiteres til klasserne af PPR i Favrskov Kommune. Eleverne i Hadbjerg Skoles specialklasser kommer derfor både fra Hadbjerg Skoles distrikt og fra andre skoler i Favrskov Kommune.

Efter et barn er visiteret til specialklassen, tager skolen kontakt til forældrene og arrangerer et overleveringsmøde. 

Klasserne består af elever, der af forskellige årsager ikke vil kunne trives med støtte i en almindelig klassesammenhæng. Eleverne færdes hovedsagelig blandt klassekammeraterne i specialklasserne, men er også sammen med eleverne fra de almindelige klasser i forskellige sammenhænge.

Der er som udgangspunkt 8-9 elever i hver klasse.

Specialklasserækken består af tre klasser. En indskolingsklasse, en mellemtrinsklasse og en udskolingsklasse. Det vil sige at specialklasserækken tilbyder undervisning på alle klassetrin fra børnehaveklasseniveau til og med 9. klasses niveau.

På Hadbjerg Skole er det værdifuldt, at skolen er et godt sted at lære og være for alle elever. Denne værdi har den naturlige konsekvens, at lærere og ledelsen er forpligtet til at give eleven den undervisning, der stimulerer elevens udviklingspotentiale bedst muligt. Desuden har Favrskov Kommune den målsætning, at eleverne i videst muligt omfang skal inkluderes i almenundervisningen. Derfor følger specialklasseelever undervisningen i en almenklasse i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt for eleven.

Vurderingen foretages af ledelsen i samarbejde med klassens lærerne i specialklasserne og elevens forældre evt. rådgivning fra PPR.

Når det er besluttet, at eleven skal følge undervisningen i en almenklasse, aftales med lærerne i almenklassen hvilke(t) fag eleven skal deltage i, samt elevens potentiale i det pågældende fag og Målsætning for elevens deltagelse i undervisningen.

 

Lærere og pædagoger

Eleverne vil møde både pædagoger og lærere i deres skoledag. Der er sammensat et team af voksne omkring hver klasse, som arbejder tæt sammen om at tilrettelægge elevernes skoledag. Både lærere og pædagoger har valgt at arbejde i specialklasserne ud fra en interesse for og viden om specialundervisning. Eleverne i 03c og 36c møder de samme pædagoger i skolen og SFO’en, således at deres hverdag bliver tryg, overskuelig og sammenhængende.

Fagudbud

Eleverne møder i store træk de fag, som svarer til det klassetrin de er på. Undervisningen tilrettelægges for den enkelte elev. Der gives overskuelige og realistiske opgaver, så eleven udvikler sig ud fra egne forudsætninger. Eleven arbejder primært individuelt med faglige øvelsesopgaver, men der er også fælles undervisning og sociale aktiviteter i klassen. Også her tages der hensyn til den enkelte.

Forældresamarbejde

Det har stor betydning for elevens skoledag, at samarbejdet mellem skole og hjem er konstruktivt og regelmæssigt. Alle elever har en primær kontaktperson, som hovedsageligt har kontakten til hjemmet, deltager i skole/hjem samtalerne og har et ekstra vågent øje på eleven. Vi afser mere tid til forældresamarbejde end man gør i almenklasserne.

 

Special indskolingsklasse 03c

Klassen råder over flere rum. Der er bl.a. et klasserum med et stort fællesbord, et lokale med individuelle arbejdspladser, små arbejdsrum og legerum. 

Hverdagen er opbygget omkring følgende rutiner:

 • Aflevering af læsemappe og madpakker.
 • Morgensamling - hvordan er din morgen startet.
 • Morgenmad - hvis man har behov.
 • Læsebånd: Højtlæsning eller læse højt.
 • 1:1 undervisning primært i dansk, matematik og engelsk
 • Der arbejdes gruppevis i social træning, massage og mindfulness
 • Opladning ved leg inde, iPad eller på legeplads.
 • Morgenmotion
 • Frugtpause og frikvarter
 • 1:1 undervisning primært i dansk, matematik og engelsk
 • Der arbejdes gruppevis i social træning, massage og mindfulness.
 • Opladning ved leg inde, iPad eller på legeplads
 • Madpakker ved fællesbordet, her med fokus på at vente på tur og sidde roligt at spise.
 • Frikvarter ude på legepladsen
 • 1:1 undervisning primært i dansk, matematik og engelsk
 • Der arbejdes gruppevis i social træning, mindfulness og massage
 • Samling og afslutning på skoledagen
 • SFO i egne lokaler eller i den almene SFO

Vi har stor fokus på det relationelle, på social træning, på at begå sig, at blive selvstændig i dagligdagen, at udsætte egne behov og daglig livsførelse.

Vi har altid et overleveringsmøde med afgivende institution.

Særlige opmærksomhed på overleveringsmøde med afgivende institution og på at komme godt i gang med skoleforløbet.

36c (mellemtrin)

Klassens rammer

- Et stort lokale med individuelle siddepladser og et fællesbord.

- Et mindre gruppelokale.

Hverdagen er opbygget omkring følgende rutiner:

- Møder klasselokalet.

- Morgen gåtur.

- Læsebånd.

- Hver elev har deres eget synlige skema ved deres arbejdsplads.

- Dagens skema starter og der arbejdes ved egen arbejdsplads eller i grupperum.

- Vi arbejder som udgangspunkt i små intervaller på ca. 25 minutter.

Frikvarter holdes uden PC.

- Madpakker spises i klassen.

- Samling i klassen inden skoledagen slutter.

Særlige opmærksomhed på det faglige arbejde og personlige trivsel og udvikling

 

79c (udskoling)

Klassen råder over flere små rum, hvilket er gavnligt i den daglige undervisning. Der er et klasserum med et stort fælles bord og nogle individuelle arbejdspladser.  

Hverdagen er opbygget omkring følgende rutiner:

- Aflevering af mobiltelefon.

- Dagen startes med læsebånd.

- Fælles opsamling inden timen starter.

- Forberede eleverne på den kommende time og nogle gange mere.

- Vi vægter at eleverne lytter til hinanden og deltager i fælles snakke.

- Hver elev arbejder ved sin egen arbejdsplads med sit eget skema.

- Frikvartererne holdes primært i området hvor de andre udskolingselever er.

- I spisefrikvarteret sidder alle og spiser den medbragte mad.

- Dukseopgaver deles og der skal fejes, ryddes op og gøres rent.

- I klassen og ved elevernes borde efterstræbes der orden.

- Dagen sluttes fælles af og eleverne går når de har sagt farvel med øjenkontakt og et håndtryk.

Vi har et målrettet samarbejde med forældre, UU-vejleder og PPR med henblik på tiden efter 9. klasse