Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 29.08.2023

 

Tirsdag d. 29. august 2023 

 

Dagsorden:

Deltagere: Peter Christian Wager, Marie-Louise Talmark Kannerup, Tina Andreasen, Katrine Kop Fogsgaard, Line Storgaard, Sanne Wittrup, Pia Laessøe, Helle Fæster, Tina Ravnsmed Hamborg, Nick Pedersen

 

Afbud: Nicolai Helmer Hansen, Mette Palk Sejer Christensen 

 

Dagsorden:

1.

19.00 – 19.05

Peter

Beslutning

Godkendelse af referat 

(Se bilag)

 

Referatet er godkendt

 

 

2.

19.05 – 19.25

Nick

beslutning

 

Gennemgang og revidering af skolebestyrelsens årshjul 2023-24

 

(se bilag: Årshjul + Oversigt over principper)

 

Referaterne fra bestyrelsesmøderne i 2022-23 er gennemgået. På baggrund af dette er følgende nye punkter tilføjet årsplanen:

 

 • Princip for klassesammenlægninger og klassedelinger

 • Gennemgang af Favrskov Kommunes Børne-unge-politik

 • Tilbagemelding om udeskole (undervisning af almenklasser udenfor klasselokalet) i forlængelse af temadrøftelsen 2022-23

 • Princip for klub (tilskrives princip for SFO)

 

Skolebestyrelsen skal revidere/godkende årshjulet.

 

Årshjulet er godkendt med følgende justering:

Trivselsmåling og trivsel som tema skal lægges på samme møde. 

 

3.

19.25 – 19.35

Helle

orientering

 

Status på lejrskoler og skolerejser 2023-24

 

Planlægningen af skolerejser og lejrskoler 2023-24 er i gang. Helle giver en status på successer og udfordringer.

 

Der er god energi omkring skolerejse på 9. årgang. Elever og lærere glæder sig.

Udfordring at opspare penge nok – der er dog allerede indgået aftaler med udskolingen om at spare op både i år og fremadrettet.

Forældrebetalingen er 1750,-. Obs på om princippet skal revideres til at inkludere optjening til turen udover de 1750,- 

 

4.

19.35 – 19.55

Ledelsen

orientering

 

Orientering fra ledelsen

 

 • Elevtal og klassestørrelser. Der er søgt om dispensation for opstart med mere end 28 elever i 5A og 8A

 • Skolens facebook/Instagram er kommet op at køre

 • Temauge 36 med markedsdag torsdag 15.30 – 17.30. Vil skolebestyrelsen hjælpe med at stå i kaffebod?

 • Nyansættelser

 

Skolebestyrelsen vil gerne hjælpe med kaffebod. Ledelsen udsender vagtplan.

 

En fastansættelse og to årsvikariater, tre tilkaldevikarer

 

Der er en ledig plads til en ansat i skolebestyrelsen. Opfordring til at spørge personalet, hvad der skal til for at være med (andet mødetidspunkt e.l.) 

 

 

Pause

 

19.55 – 20.05

Indlagt snack

5.

20.05 – 20.25

Nick

Drøftelse

Princip: Klassesammenlægninger og klassedelinger 

 

Flere årgange på Hadbjerg Skole har klasser, hvor elevtallene er tæt på 28 elever. Skolebestyrelsen vedtog derfor i juni 2023 at udarbejde et princip for klassesammenlægninger og klassedelinger. På dette møde bruger vi ”skole og forældres” refleksionsskema for principper til at kvalificere vores drøftelse (udleveres på mødet).

 

Ud fra refleksionsskemaet sammenskrives der et udkast til princip, som præsenteres på bestyrelsesmødet d. 12. oktober 2023 

 

Alle udfylder refleksionsskema

 

Overordnede grund

 • Forholder os ens

 • Pædagogiske forhold i højsæde

 • Sikre plads til alle

 • Hvad der skal til for at det lykkes

 • Arbejdsmængde og fordeling af ressourcer 

 • Hjælp til optimale forhold

 • Sikre sammenhæng mellem ressourcer og elever – økonomisk balance 

 

Overordnet formål

 • Skabe plads til alle elever, lærere og pædagoger

 • Vigtigt at vide hvordan og hvornår man bevarer store klasser, og hvad man skal holde sig for øje ved opdeling (sikre homogene børnefællesskaber)

 • Retningslinjer

 • Værdifuldt at der søges homogene fællesskaber, kønsfordeling, faglige profiler 

 • Kommunikation til hvem om hvad – til elever og forældre

 • Medarbejderinddragelse (klæde lærerne på til at besvare spørgsmål)

 

Konkrete mål

 • Skolelederen kan træffe beslutningen

 • Pædagogiske og faglige forhold i sigte

 • Tydeliggør de præmisser, hvorunder skolen arbejder (indenfor et råderum) fx handletrin ved x antal elever. 

 • Folkeskoleloven og skolestyrelsesvedtægten (præcisering af præmisser og retningslinjer) 

 • Refleksion/evaluering når princippet har været i brug

 

Sammenhæng med andre principper

 • Klassedannelse ifm. 0. klasse

 • Sociale og faglige læringsmiljøer i spil

 

Viden 

 • Lovgivning og regler

 • Fagfordeling, kendte lærere

 • Andre skolebestyrelser

 • Når deling/sammenlægning er sket: erfaringsudveksling

 

Hvem skal inddrages, høres?

 • MED-udvalg

 

Hvem er ansvarlig for de forskellige arbejdsopgaver?

 • Ansvarlig for skriftliggørelse af processen

 • Skolebestyrelsen udarbejder, ledelsen er ansvarlig for beslutningen

 • Hvem er ansvarlig for de lavpraktiske ting

 

Hvordan ser tidsplanen ud?

 • Ledelsen skriver udkast, LMU høres, Marie-Louise og Sanne med i udvalg.

 

6.

20.25 – 20.50

Helle

Drøftelse og beslutning

Indsats – elevfravær

 

I Favrskov Kommune blev der i skoleåret 2022-23 indledt et arbejde for at formindske elevfraværet på kommunens skoler.

 

I første omgang blev der indført ny registreringspraksis, så data kan sammenlignes på tværs af skoler.

 

De første data for Hadbjerg Skole præsenteres på mødet, og vi drøfter hvordan skolebestyrelsens rolle skal være i den lokale indsats.

 

Der orienteres om elevfravær. 

Drøftelse af skolebestyrelsens rolle sættes på kommende møde (skal der eksempelvis være standardsvar)? 

 

7.

20.50– 21.00

 

Øvrige meddelelser og eventuelt

 • Der spørges ind til skolevenner/venskabsvenner. Vi har venskabsklasser i fase 1.

 • Spørgsmål til om elevernes brug af Chromebooks lever op til GPPR. Svaret er ja. 

 

Punkter til næste møde:

 • Elevfravær

 • Princip for klassedeling/sammenlægning