Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Hadbjerg Skole
Mobil menu

Skolebestyrelsesreferat 03.12.20

Deltagere: Mette Kryger Arentsen, Marie-Louise Talmark Kannerup, Mette Palk Sejer Christensen, Peter Christian Wager, Maya Stridsland, Tina Andreasen, Nicolai Helmer Hansen, Joen Lesner, Simon Kristensen, Zizi Maja Junge, Helle Fæster, Nick Pedersen

Afbud:

1.

18.00 – 18.05

Mette K

Beslutning

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20/10 2020

(Se bilag)

Referat er godkendt.

2.

18.05 – 18.30

Nick

Orientering og drøftelse

Opfølgning på Thomas Nordahl d. 4. november

Status fra skolen. Hvad kender vi til den fremadrettede proces, økonomi og forventninger til resultater fremadrettet. Drøftelse om bestyrelsens rolle på baggrund af dette

Skolerne har fået en meget åben procesbeskrivelse, og der er et stort decentralt råderum i forhold til den økonomi, der kommer ud til os.

Det betyder at der ikke nogen, der kommer og fortæller, hvordan vi skal arbejdes med inkluderende fællesskaber, men der skal i løbet af det næste halve år laves en analyse, mål- og procesbeskrivelse for indsatsen.

Indsatsten foregår i klyngefællesskaber. Det vil sige, at skolen skal lave en fælles indsats med børnehaverne i både Selling, Hadbjerg og Voldum.

Baggrunden for dette hænger sammen med, at en meget stor del af de børn der sendes i specialtilbud aldrig når ind på Hadbjerg Skole, fordi de visiteres direkte i en specialklasse i forbindelse med overgangen mellem dagtilbud og skole.  

I klyngefællesskabet skal vi nu i gang med:

  • Analyse af de problemstillinger, der er særligt kendetegnende for vores klyngefællesskab.
  • Målsætninger - en bunden opgaver er at nedbringe antallet af børn, der visiteres til specialtilbud.
  • Afklare kompetencebehov for vores personale.
  • Samarbejdsmodel - primært samarbejde mellem skole og dagtilbud.

 

Skole og dagtilbud (klyngen) har allerede haft en række møder, ligesom vi har gennemført en visionsproces faciliteret af et konsulentfirma og der er gennemført en masterclass Thomas Nordahl.

På bestyrelsesmødet fremlagde Nick, hvilke økonomiske konsekvenser der er forbundet med hele inklusionsområdet.

3.

18.30 – 18.45

Mette K, Helle, Peter og Nick

Drøftelse og beslutning

Princip for lejrskoler og skolerejser

(se bilag)

 

Udvalget har lavet et forslag til princip. Bestyrelsen skal drøfte og eventuelt godkende.

 

Der er forskel på lejrskoler og skolerejser. Forskellen er beskrevet i princippet. Når det er skolerejser, indgår der forældrebetaling. Princippet er vigtigt, fordi skolen har nogle tydelige rammer at opkræve denne egenbetaling ud fra.

 

Private initiativer fra forældregrupper, hvor der samles ind eller tjenes penge til en skolerejse, er både lovligt og noget, der kan opfordres til.

 

Der tilføjes, at det tilstræbes at det er klassens faste lærer, der er med på tur.

Princippet blev herefter godkendt.

 

4.

18.45 – 19.05

Joen, Mette P. Marie-Louise, Tina, Zizi, Nick

Drøftelse og beslutning

Princip for elevernes brug af mobiltelefoner og digitale dannelse

(se bilag)

Udvalget har lavet et forslag til princip. Bestyrelsen skal drøfte og eventuelt godkende.

Nogle af tilbagemeldingerne er kommet efter tidsfristen, og bestyrelsen beslutter, at punktet derfor udskydes til næste møde.

Nick præsenterer, at det er vigtigt for pædagogerne, at der er en forståelse for, at der er nogle få børn med specielle behov, der har brug for at bruge et digital medie for at komme ind i fællesskabet. Skolebestyrelsen tilkendegiver, at det er der stor forståelse for. At man gerne må bruge mobiltelefoner o.l. på samme niveau som man arbejder med digitale medier i forhold til ordblinde. Udvalget tager dette med i deres fortsatte arbejde med princippet.

5.

19.05 – 19.15

Maya, Mette K. Mette P. Helle og Marie-Louise Orientering

 

Udvalgets arbejde omkring unges fester og adfærd i Hadbjerg.

Udvalget orienterer om deres arbejde.

 

Der er i udvalget kigget på, hvad man fra skolebestyrelsen kan gøre for at initiere en proces.

Natteravne

Aktiviteter – flyer – der skal uddeles i Hadbjerg, Ødum, Selling –

Målet er en debat om, hvad der kunne gøre det fedt at være ung i dette område. Der var i udvalget enighed om, at man ville have fokus på det positive.

Udvalget har været i dialog med borgerforeningen, Høst og de forældre, der gerne vil bakke op om nogle initiativer.

Maya Stridsland har meldt sig som koordinator for natteravnene i Hadbjerg.

Der laves plakater – der står blandt hvem man skal ringe til, hvis noget går i stykker.

Der spørges ind på tidsplanen.

Udvalget mødes igen på den anden side af jul.

6.

19.05 – 19.15

Nick

Google Drev til bestyrelsen med dokumenter

Der er lavet en løsning, så bestyrelsen via Google Drev har adgang til dagsorden, referater, bilag, høringssvar m.m.

Nick orienterer om, at der er sendt link ud til google drev. Det er endnu ikke muligt at up-loade dokumenter

 

7.

19.15 – 19.25

 

Meddelelser

Vores læsevejleder Ulla Madsen har fået nyt arbejde pr. 1. december 2020. Hun skal være pædagogisk leder ude på Låsby skole.

Skolen har i stedet ansat Henriette Klausen, der skal dække tysk og dansk i Ullas stilling.

I forhold til læsevejledningen er Lisa Kristensen gået op på fuld tid, og Anne Svendsen er gået lidt op i tid, hvilket kompenserer for læsevejlederfunktionen. Der vil i forbindelse med planlægning af næste skoleår blive lavet et internt opslag, hvor det vil være muligt at søge ind på læsevejlederrollen.

 

Skolen er pt. meget presset på sygdom og især ventetiden på coronatest og dermed på vikarer. Det har været nødvendigt at sende børn hjem til hjemmeundervisning, og vi kan ikke helt opretholde samme aktivitetsniveau som vi ønsker os.

Marie-Louise – er der kommet overvågningskameraer op?

De er på vej. Det er aftalt, hvor de skal sidde. Nu mangler vi bare, at It afdelingen godkender.

Hvad er status på Rasmus Møllers opsigelse? Får det betydning?

Den nye direktør kommer til at skulle videreføre projektet. Der er flere andre i forvaltningen, der også har fået nyt arbejde. Alle os andre er vist alle lidt spændte på, hvordan det nye hold kommer til at se ud.

 

 

8.

19.25 – 19.30

 

Eventuelt

Punkter til kommende møde d. 27. januar 19-21

  • Tema: skole-hjem-samarbejdet.
  • Tidsplan for udarbejdelse af nyt værdiregelsæt præsenteres, samt dato for årsmøde.
  • Princip for mobiltelefoner.

9.

Fælles spisning – velbekomme :-)